ขอเชิญบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกท่านร่วมกันเสนอความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง C201 อาคารเจ้าคุณทหาร เวลา 14.00 น.