รูปแบบการการนำเสนอ

1. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ - download template - นำโปสเตอร์มาติดในวันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลาก่อน 10.00 น

2. การนำเสนอภาคบรรยายให้ผู้นำเสนอเตรียม PowerPoint สำหรับการบรรยาย 12 นาที และ ซักถาม 3 นาที รวม 15 นาที โดยส่งไฟล์นำเสนอในวันที่ 14 ก.พ. 2563 ก่อนเวลา 10.00 น. บริเวณโต๊ะลงทะเบียน

ดาวน์โหลด   ข้อมูลกำลังอัพเดทขอภัยในความไม่สะดวก