โครงการจัดการประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ ๗  

The 7th King Mongkut’s Agriculture Conference: KMAC2020 : “เกษตร ศาสตร์แห่งความสุข (Agriculture, the Science of Happiness)”

วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 

. ความเป็นมา

    ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ได้จัดนิทรรศการเกษตรเจ้าคุณทหารในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี  ๒๕๔๕  โดยการจัดงานครอบคลุมกิจกรรมหลายด้าน เช่น การจัดพิธีวางพวงมาลา  การแสดงผลงานวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา  การจัดการเสวนาและประชุมวิชาการ  ในหัวข้อที่ทันสมัย  รวมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรโดยรับความสนใจอย่างแพร่หลาย  มีจำนวนผู้เข้าร่วมชมงานมากขึ้นทุกปี  เพื่อให้การจัดงานนิทรรศการเกษตรเจ้าคุณทหาร  ในปี  ๒๕๖๑  มีกิจกรรมทางวิชาการมากขึ้นและเป็นการเผยแพร่ผลงานของบุคลากร   คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงมีนโยบายจัดการประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ครั้งที่  ๗  ในช่วงของการจัดงานนิทรรศการเกษตรเจ้าคุณทหาร

 

 ๒. หลักการและเหตุผล

    การวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรมีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กำหนดให้ให้ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ จึงต้องมีพันธกิจการดำเนินงานด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเช่นกัน การจัดการประชุมวิชาการเกษตร พระจอมเกล้าซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างสม่ำเสมอ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะได้นำเสนอผลการวิจัยออกสู่สาธารณะและเป็นช่องทางที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปยังผู้ใช้โดยตรง การจัดการประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าครั้งที่  ๕ กำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในหัวข้อ “วิถีเกษตรไทย ปลอดภัย..ยั่งยืน” ซึ่งนอกจากจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ของผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ยังจัดให้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการแสดงผลงานวิจัย ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง พัฒนาการเกษตรและนิเทศศาสตร์เกษตร โดยผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ฉบับพิเศษ) ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑

 

. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาภายในคณะและหน่วยงานภายนอกออกสู่สาธารณะชน และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่กับนักวิจัยอาวุโส แหล่งทุน และผู้ใช้ผลงานวิจัย

 

. ผู้เข้าร่วมสัมมนา

นักวิจัยและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ นักวิชาการจากกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกษตรกร ผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้องประมาณ ๑๕๐ คน

 

. หน่วยงานรับผิดชอบ

            คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

. สถานที่และระยะเวลาในการจัดประชุม

            คณะเทคโนโลยีการเกษตร   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเวลา ๑ วัน

 

. รูปแบบการจัดการประชุมวิชาการ 

๑) การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน

๒) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ (Oral and Poster Presentations)

  • สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  • สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง
  • สาขาพัฒนาการเกษตรและนิเทศศาสตร์เกษตร

 

.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑) นักวิจัยได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์

๒) ผู้เข้าร่วมประชุมได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน เพื่อประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร

๓) เป็นการพัฒนานักวิจัยและบุคลากรอื่นๆ ตลอดจนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

๔) เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยที่สามารถใช้ในการจบของนักศึกษาได้