AgriTech KM System Rotating Header Image

Posts Tagged ‘รถแทรคเตอร์’

เทคนิคการสอนขับรถแทรคเตอร์

วีดิทัศน์เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการสอนขับรถแทรคเตอร์ โดย ผศ.เสรี รัตนาภรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจและพัฒนาการเกษตร