AgriTech KM System Rotating Header Image

Home > บันทึกความรู้ทั่วไป > สาหร่ายทะเล บำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ำnongkonlek.

สาหร่ายทะเล บำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ำ

สาหร่าย เป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายกลุ่ม พบแพร่กระจายทั่วไปตามธรรมชาติ สามารถมีชีวิตได้ทั้งในน้ำจืด และน้ำเค็ม ซึ่งเป็นสาหร่ายที่สามารถเจริญเติบโตได้ในมหาสมุทร นอกจากนี้ยังพบสาหร่ายได้ทุกหนทุกแห่ง ที่มีความชื้น เช่น ในดิน หิมะ หรือ ในน้ำพุร้อน

สำหรับ สาหร่ายทะเล (seaweeds, marine algae) เป็นพืชชั้นต่ำชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทะเล สามารถขึ้นได้ในแหล่งน้ำกร่อย หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศวิทยา เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในฐานะผู้ผลิตหรือผู้สร้างอาหาร เป็นหน่วยแรกของห่วงโว่อาหาร จัดเป็นทรัพยากรจากทะเลที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นทรัพยากรประมงอีกประเภทหนึ่ง ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

ในประเทศไทยนอกจากมีการนำสาหร่ายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นอาหารของคน อาหารสัตว์ ทำปุ๋ย ใช้ผลิตแก๊สเชื้อเพลิง และใช้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมและการค้าแล้ว ยังมีการนำสาหร่ายทะเลบางชนิดใช้เพื่อการบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้ง ปลา หรือหอย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

-การบำบัดน้ำทิ้ง จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาหร่าย เป็นพืชชั้นต่ำชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพในการบำบัดน้ำจากการเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้มีคุณภาพดีขึ้นและส่งผลให้สาหร่ายมีการเจริญเติบโต เนื่องจากสารอาหารในน้ำทิ้งนั่นเอง จากการศึกษาการเลี้ยงสาหร่ายวุ้นสีแดง ในน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งทะเล ซึ่งพบว่าสามารถลดสารอาหารในน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งได้

สาหร่ายวุ้นสีแดง

อีกทั้งยังพบว่า สาหร่ายพวงองุ่นที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งผสมด้วยน้ำทะเลธรรมชาติ จะมีอัตราการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตโดยรวม ดีกว่าสาหร่ายที่เลี้ยงด้วยน้ำทะเลธรรมชาติเพียงอย่างเดียว อีกทั้งคุณภาพน้ำที่ใช้เลี้ยงสาหร่าย ภายหลังจากที่นำสาหร่ายลงเลี้ยงก็พบว่า มีคุณภาพดีขึ้นกว่า ก่อนที่จะนำสาหร่ายมาเลี้ยง

สาหร่ายพวงองุ่น

นอกจากนี้ยังพบว่าผลผลิตของสาหร่ายผักกาดทะเลที่เลี้ยงในบ่อหอยหวาน ซึ่งมีปริมาณไนเตรตสูงกว่าบ่อเลี้ยงอื่น ให้ผลผลิตของสาหร่ายดังกล่าวสูงกว่าบ่อเลี้ยงอื่นๆ

นอกจากนี้มีการทดลองใช้สาหร่ายผมนางลดปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรต์ ไนเตรต และฟอสฟอรัสในน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้ง สามารถลดปริมาณความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตรต์ ไนเตรต และฟอสฟอรัสในน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งได้ดีที่สุด หลังจากการเลี้ยงสาหร่ายในบ่อบำบัดน้ำทิ้งแล้ว คุณภาพน้ำดีขึ้นจากเดิมมาก โดยสามารถลดปริมาณความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนไตร์ต ไนเตรต และ บีโอดี (BOD)

สาหร่ายผมนาง

**จากประโยชน์ของสาหร่ายทะเลข้างต้น จะเห็นว่า สาหร่ายทะลดังกล่าว มีศักยภาพเพื่อบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายเพื่อการบำบัดน้ำ อันหมายถึงเป็นการลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์น้ำแล้ว ยังเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่อย่างยั่งยืนสืบไป…