AgriTech KM System Rotating Header Image

Home > บันทึกความรู้ทั่วไป > ชนิดของเรือแบ่งตามลักษณะการบังคับ 4 แบบKnit.

ชนิดของเรือแบ่งตามลักษณะการบังคับ 4 แบบ

ชนิดของเรือแบ่งตามลักษณะการบังคับ 4 แบบ

ในอดีตนั้น เรือยังไม่มีการนำเครื่องยนต์เข้ามาช่วยในการทำให้เรือเคลื่อนที่ไป เรือในสมัยก่อนจึงถูกออกแบบรูปลักษณะ และรูปทรงไปตามลักษณะการใช้สอย หรือวัตถุประสงค์และจะต้องเหมาะกับแหล่งน้ำนั้นๆ ซึ่งทำให้วิธีการในการทำให้เรือเคลื่อนที่แตกต่างกันไปด้วย ในที่นี้จะพูดถึง เรือพาย เรือโล้ เรือแจว และ เรือถ่อ

เรือพาย

เรือพาย

เรือพาย อาจเป็นเรือต่อหรือเรือขุด พบได้ทั่วไปตามแม่น้ำลำคลอง ใช้ลักษณะการพายให้เรือเคลื่อนที่ไป ผู้พายจะนั่งอยู่ท้ายของเรือ โดยไม้พายจะสั้นกว่าเรือแจว ประโยชน์ใช้สอยนิยมใช้บรรทุกผลผลิตทางการเกษตร หรือใช้สอยคมนาคมทั่วไป รับน้ำหนักได้ปานกลาง

เรือพาย ได้แก่ เรือเข็ม เรือบด เรือป๊าบ (เรือแตะ) เรือผีหลอก เรือพายม้า เป็นต้น


เรือแจว


เรือแจว เป็นเรือที่มีการบังคับโดยผู้แจวจะยืนอยู่ที่ส่วนท้ายของเรือ โดยไม้พายจะมีลักษณะยาวพาดอยู่บนขาตั้งส่วนท้ายเรือ เหมาะแก่แหล่งน้ำที่มีกระแสน้ำไหล และลึกพอสมควร เช่นแม่น้ำ ในอดีตเรือชนิดนี้ใช้ในการคนส่งข้าวเปลือก ขนาดเล็กที่พบใช้หาปลาเป็นประมงพื้นบ้าน  เรือกอนโดลา (Gondola) ในเวนิซก็ถือว่าเป็นเรือแจวขนาดเล็ก


เรือโล้

เป็นเรือต่อขนาดเล็ก พบว่าเรือโล้เป็นเครื่องมือหนึ่งของเรือตังเก ลักษณะการเคลื่อนที่จำเป็นจะต้องอาศัยแรงจากคลื่นในทะเลในการเคลื่อนที่ และมีไม้พายยาวไว้บังคับให้เรือโล้ไปตามแรงของคลื่น นิยมใช้ในบริเวณชายฝั่ง


เรือถ่อ

เป็นเรือที่เคลื่อนที่ไปด้วยแรงถ่อ กล่าวคือผู้ถ่อจะยืนอยู่ท้ายเรือและใช้ไม้ไผ่ หรือไม้ทรงกระบอกด้ามยาว ในการถ่อดันเรือให้เคลื่อนที่ ไปตามแนวขอบตลิ่ง หรือบริเวณที่น้ำไม่ลึกมาก เช่น คูคลองขนาดเล็ก หรือถ้าในแหล่งน้ำที่มีพืชน้ำอยู่มาก ทำให้ไม่สามารถจ้วงฝีพายได้ จะเห็นได้จากการถ่อแพในลำธารที่มีระดับน้ำไม่ลึกมาก เป็นต้น

โดย นางสาวขนิษฐ์   พงษ์มณี รหัส 52040562