issue28353  

- ขั้นตอนการเตรียมต้นฉบับ

- สามารถส่งต้นฉบับผ่านเว็บไซต์ ได้ที่นี่

วารสารเกษตรพระจอมเกล้าจะทำการย้ายการส่งบทความเข้าสู่ระบบ ThaiJo ภายเดือน มกราคม 2562 

     
วารสารเกษตรพระจอมเกล้าฉบับปัจจุบัน    
พ.ศ.2561 - ปีที่ 36 ฉบับที่ 2