Untitled-2234

  1. เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความก้าวหน้าของผลงาน และวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
  2. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแนวความคิดเห็นและ ความรู้ทางด้านวิชาการ หรือประสบการณ์ของผู้ที่อยู่ในวงการเกษตร
  3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง สถาบันต่างๆ