อาคารรวงผึ้งเจ้าพระยาสุรวงษไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) เจ้าคุณทหารดอกบุนนาค Mesua ferrea Linn

About us.ChaoKhunAdministrator.Officer AGRI.Depramant AGRI.Agent Information.Student Information.
ยังไม่พร้อมใช้งาน

   - รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำภาพอนาคตและยุทธศาสตร์ อุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า ปกหน้า || เล่มรายงาน
 
- มติราษฎร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 195 วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565
 


หลักสูตรและแผนการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร


 

ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียนภาษาต่างประเทศ เทอม 2/2557 นักศึกษาสนใจลงชื่อด่วนที่งานทะเบียน (ห้อง C113) คณะฯ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการบัณฑิตคืนถิ่นฯ ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร แผนผังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบั
 

ประกาศ!!! (ขยาย)รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 708 สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร click

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง ขอเชิญอบรม ฟรี ส่งท้ายปี 57
--->วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 อบรมเรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่ธุรกิจชุมชน สถานที่ อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
--->วันที่ 19 ธันวาคม 2557 อบรมเรื่อง การจัดกระเช้าผัก-ผลไม้/การห่อของขวัญ สถานที่ อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
--->วันที่ 22-23 ธันวาคม 2557 อบรมเรื่อง การทำสวนสมุนไพร สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ วิทยาเขตอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

::สนใจติดต่อ งานฝึกอบรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Tel. 02-3298000,023298099 ต่อ 7108, 7075, 7009 หรือแจ้งรายละเอียดทางอีเมล์ที่ :Trainning-kmitl@hotmail.com
**โปรดระบุกิจกรรมที่สนใจ พร้อมชื่อ-นามสกุล อาชีพ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้สะดวก

คู่มือสหกิจศึกษาและการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 
รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบโควตา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558
  ประกาศรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 661 สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร click
  ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 670 และ 677 จำนวน 2 อัตรา สังกัดสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านพืชสวน หรือด้านภูมิสถาปัตยกรรม โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบจัดสวนและไม้ประดับเพื่อใช้ในการจัดสวน
  การรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2558(คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
  ประกาศรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 690 ,691 ,692 ,709 สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร click
  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีแบบรับตรงคณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558
  ประกาศผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษา 2557 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
  ประกาศเรียนภาษาต่างประเทศ (ฟรี)ทุกโครงการ นักศึกษาสนใจลงชื่อได้ที่งานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ถึงวันเรียน
  ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี (รายละเอียดและใบสมัคร)
  ขอความร่วมมือ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจและความต้องการของเว็บไซต์
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ปีการศึกษา2557 click
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่นฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2557 click
 

แบบฟอร์มใบสมัครขอส่งบทความลงตีพิมพ์ วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏมหาสารคาม click

 

ประกาศ!!! เรียนภาษาต่างประเทศ(ฟรี)ทุกโครงการ สนใจลงชื่อด่วน click

 

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง (คณะดำเนินการจัดสอบ)click

  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2556 click
 

รายชื่อวารสารวิชาการและรายงานการประชุมทางวิชาการและการนำไปใช

  รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.click แผ่นพับแนะนำคณะ click

แบบ มคอ. 3-7 ดาวโหลดแบบฟอร์มส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6, มคอ.7


หลักสูตรTQFคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ส่ง สกอ.หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก click


 แนะนำ website สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช รายละเอียด


แผนกลยุทธ์ ๑๐ ปี(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รายละเอียด


 

-  รายชื่อการประชุมที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
   (ข้อมูลถึง พฤศจิกายน 2554) คลิ๊ก
-  แบบฟอร์มการจัดส่งเอกสารเพื่อเสนอขอพิจารณา
    กำหนดคุณภาพวารสารและการประชุมวิชาการ คลิ๊ก
-  แบบฟอร์มขออนุมัติค่าสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ คลิ๊ก


 

ข่าวกิจกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รายละเอียด


 

ข้อมูลเกี่ยวกั บหอพักนักศึกษาและ
ใบสมัครหอพักนักศึกษา คลิ๊ก


  ข้อบังคับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ.๒๕๕๓
รายละเอียด

  ภ าพงานประชุมวิชาการนานาชาติ ดูภาพ1 ดูภาพ2
16th Asian Agricultural Symposium and
1st International Symposium on Agricultural Technology

  รายละเ อียดหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. รายละเอียด
  เชิญร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง
ทุกวันอังคารสัปดาห์แรกของเดือน เวลา 7.30น.-8.30น.
ณ.ลานน้ำพุหน้าอนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณทหาร
"เพื่อสืบสาน วัฒนธรรมไทย"
ภ าพกิจกรรม
  ขณะนี้หมายเลขสายนอกของสถาบันเปลี่ยนใหม่เป็น
02-3298000

 • รายละเ อียดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  สจล.
  คลิ๊ กดูประกาศ
 • ดาวส์โหลดไฟล์อบรม RFID 23 ธันวาคม 51 ค ลิ๊ก
 • รายละเอียดหลักสูตร เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร  หลักสูตร 4 ปื
  คลิ๊กโหลดไฟล์ PDF
 • Edit paper โดยคณาจารย์จาก ISU คลิ๊กดูประกาศ
 • แผนผัง ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  คลิ๊กดูปร ะกาศ   
 
  Monday 19/01/15
Tel : 02-329-8504, 02-329-8507    Fax : 02-329-8507
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
webmaster : agcomp[at]kmitl.ac.th
| http://www.agri.kmitl.ac.th
Search. Check mail. ตรวจสอบ ตารางเรียน/สอบ ผลการเรียน