เอกสารอ้างอิง

พิชาญ สว่างวงศ์. 2527. สมุทรศาสตร์เบื้องต้น. เอกสารประกอบการสอน ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. 258 หน้า.
นุวดี หังสพฤกษ์. สมุทรศาสตร์เคมี. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 329 หน้า.
เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต. 2543. แหล่งน้ำกับปัญหามลพิษ. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 318 หน้า.
สุจินต์ ดีแท้. สมุทรศาสตร์เคมี. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 205 หน้า.
หมั่น โพธิ์วิจิตร. 2529. สมุทรศาสตร์เบื้องต้น. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 334 หน้า.
อัปสรสุดา ศิริพงศ์. 2524. สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ของเอสทูรี. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 441 หน้า.

Garrison, T. 2007. Oceanography: An invitation to marine science (6th eds.). Thomas Brook & Cole. Australia. 588 p.
Gross, M. G. 1995. Principles of oceanography (5th eds.). Prentice Hall. Englewood Cliffs, NJ. 230 p.
Kennish, M.J. 2001. Practical handbook of marine science (4rd eds.). CRC Press. Boca Raton. 876 p.
Millero, F.J. 1992. Chemical Oceanography. CRC Press. London. 530p.
Pinet, P.R. 2009. Invitation to oceanography. Jones and Bartlett, Boston. 626 p.
Rowell B.F. and Ryan W.L. 1996. Methods in introductory oceanography. Wm.C. Brown. Dubuque. 170 p.
Segar D.A. 2007. Introduction to ocean science (2nd eds.). W.W. Norton, New York. 581p.
Sverdrup, K.A., Duxbury, A.B. and Duxbury, A.C. 2006. Fundamentals of oceanography (5th eds.). McGraw-Hill. Boston. 342 p.
Thurman, H.V. and Trujillo, A.P. 1999. Essentials of oceanography (6th eds.). Prentice Hall. NJ. 527 p.


© 2010 สงวนลิขสิทธิ์โดย ดร.มณฑล แก่นมณี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง