5.  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
    สอบสัมภาษณ์  ห้อง C 201 , C 201/1  อาคารเจ้าคุณทหาร   
    (ลำดับที่ 1 - 250)     สอบสัมภาษณ์  เวลา  09.00 - 10.30 น.
    (ลำดับที่ 251 - 453)  สอบสัมภาษณ์  เวลา  10.30 - 12.30 น.
ลำดับที่ ลำดับที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน
1 05002 นาย วิรดา ตั้งคำเจริญ อยุธยานุสรณ์
2 05003 นาย สุกฤตา จิรวิวัฒน์วนิช แกลง "วิทยสถาวร"
3 05007 นาย นันทิกานต์ ศรประสิทธิ์ พะดงปรธานคีรีฒน์
4 05009 นาย ณัฐจรินทร์ อุบลน้อย พรหมานุสรณ์
5 05010 นาย นราพงษ์ มาสแสง ปราจิณราษฎรอำรุง
6 05011 นางสาว ธนภรณ์ บุญประสพ จุฬาภรณราชวิทยาลัย
7 05012 นางสาว จิราภรณ์ ไชยมาคำ มัธยมวัดหนองจอก
8 05014 นางสาว รุ่งอรุณ พูนสิน ราชประชาสมาสัย
9 05015 นางสาว ศิริวรรณ สุรเวช ผดุงปัญญา
10 05016 นางสาว สุทธิกาญจน์ ภูผา ราชประชาสมาสัย
11 05017 นาย อภิวัฑฒ์ จันทรสาขา มุกดาหาร
12 05021 นางสาว แพรวพราว พรมชิตมาตร บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
13 05023 นางสาว หนึ่งหทัย เจริญชัย สตรีสิริเกศ
14 05024 นางสาว กมลชนก สีหาพงษ์ จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
15 05027 นางสาว ศิรรนาถ อภิชาตกุล เมืองสุราษฎร์ธานี
16 05028 นาย พงศภัค  อยู่ไสว ราชประชาสมาสัย
17 05029 นางสาว รัตนาภรณ์ กลิ่นกุหลาบหิรัญ บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
18 05033 นางสาว จิรภา พรามนัส บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
19 05034 นางสาว จารุวรรณ สีสืบ เบญจมราชูทิศ
20 05038 นางสาว ปรียานุช เมฆวิลัย นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
21 05039 นาย ชาญณรงค์ รัตนเวฬ หนองบัวพิทยาคาร
22 05040 นางสาว สุวิมล แสนบุญส่ง ปทุมวิไล
23 05041 นางสาว วิจิตรา ศรีวัฒนพงศ์ เทพบดินทร์วิทยา
24 05042 นางสาว รุ่งทิพย์ วงศ์เลอศักดิ์ สตรีมหาพฤฒาราม
25 05047 นางสาว ณัฐคณา พานิช จุฬาภรณราชวิทยาลัย
26 05049 นางสาว ณัฐรัตน์ ตันติวิชญ์โกศล สามชุกรัตนโภคาราม
27 05054 นางสาว เบญจพร บุญรักษา สตรีชัยภูมิ
28 05055 นางสาว พิริยา ดัดพันธ์ ศรีบุณยานนท์
29 05057 นาย สกุลวัชร์ ศรีวัฒนสกุล สตรีชัยภูมิ
30 05058 นางสาว มณฑิตา ชมดี พระหฤทัยคอนแวนต์
31 05059 นางสาว นัฐกานต์ เดือนฉาย สามร้อยยอดวิทยาคม
32 05060 นางสาว ทวีพร เสื่อมผิว ดัดดุณี
33 05063 นางสาว นิตยา ทิพย์อักษร นางรอง
34 05066 นางสาว ชนากานต์ ตรีทิพศิริศีล นวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา 2
35 05070 นางสาว พรรณิตา จันทิพย์ มาบพุดพันพิทยาคาร
36 05071 นาย ศักดิ์สิทธิ์ สมบุญสา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลำลูกกา
37 05072 นางสาว บุณยวีร์ ด้วงมั่ง สิรินธร
38 05073 นาย ศาสตรา รอดริน กันตังพิทยากร
39 05077 นางสาว ขวัญกมล เปี่ยมสอาด ผดุงปัญญา
40 05078 นางสาว กัญญานัฐ ธังดิน ผดุงปัญญา
41 05079 นางสาว สุธินี สุวารา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา
42 05080 นางสาว พิชญาภา วงศ์มาตร สุรศักดิ์มนตรี
43 05082 นาย พันนุวัต แก้วเทวี พระบางวิทยา
44 05084 นางสาว ลลิตา ปวงศิริ นางรอง
45 05086 นางสาว ปรารถนา ศรีจำนงค์ นางรอง
46 05087 นางสาว สุธิดา จ่าพุลี ชุมพลวิทยาสรรค์
47 05088 นางสาว ชฎาพร นันทสุมาลย์ นางรอง
48 05092 นางสาว นารีรัตน์ บุญแสน อรุณวิทยา
49 05093 นางสาว มานิตา สุขเกษม สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
50 05094 นางสาว พจนลักษณ์ ตรีอุดม สุราษฎร์พิทยา
51 05096 นาย มงคล หนองคูน้อย นครสวรรค์
52 05097 นาย ไกรวิชญ์ เพ็ชรุพันธ์ บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
53 05099 นางสาว กาญจน์ชิมา จันทร์หนองสรวง สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
54 05101 นางสาว ชนัดดา สังข์ทรัพย์ บางปะหัน
55 05102 นางสาว หทัยกานต์ สุริยนภากุล ธัญบุรี
56 05104 นางสาว ประภัสสร เกิดหนู พรหมานุสรณ์
57 05106 นางสาว วิไลลักษณ์ แก้วทิพย์ วินิตศึกษาฯ
58 05109 นางสาว บุษยา ทองอ้วน วินิตศึกษา
59 05110 นางสาว ภารดี เตี๊ยะเหมือน วินิตศึกษา
60 05113 นาย วัชระ ดวงจันทร์ สตรีทุ่งส่ง
61 05114 นาย อนุชิต พิมพ์สิงห์ บ้านบึง อุตสาหกรรมนุเคราะห์
62 05115 นางสาว สุวรรณา  บุญชุ่ม อุดมดรุณี
63 05116 นาย สมโภชน์ อรัญพันธ์ เบญจมเทพอุทิศ
64 05117 นางสาว ธัญญา อยู่สถิตย์ อุดมดรุณี
65 05118 นางสาว พัชรพร เนตรมณี เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
66 05120 นาย บุณยกิตติ สุโข แกลง "วิทยสถาวร"
67 05122 นางสาว รัชดาภรณ์ พึ่งเป็นสุข สตรีอ่างทอง
68 05123 นางสาว วิภาวดี บูชา บรรหารแจ่มใส 5
69 05125 นางสาว วิชชุดา พิเชียรนวกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย
70 05128 นางสาว เพียงรวี  ฉันทชัยรักษ์ วัดอินทาราม
71 05130 นาย กิตติ เพชรคุ้ม คงทองวิทยา
72 05131 นาย ธิติ ธนาจิตต์ เมืองสุราษฎร์ธานี
73 05132 นาย กิตติ เล็กวารี เมืองสุราษฎร์ธานี
74 05133 นางสาว ศลิษา  พรมเสน บ้านไร่พิทยาคม
75 05135 นางสาว พิมพร  หลั่งจิตติกุล เทพศิรินทร์สมุทรปราการ
76 05136 นาย เจษฎา  ผสมทรัพย์ แกลง "วิทยสถาวร"
77 05138 นางสาว สุนิตศรา  ศรีวันเพ็ญ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนา
78 05140 นางสาว เบญจมาศ  จันทร์ขันธ์ โพธินิมิตวิทยาคม
79 05141 นางสาว ดาริกา ตั้งจิตเสถียรกุล เซนต์โยเซฟบางนา
80 05142 นางสาว ญาดา มีสัตย์ สมุทรปราการ
81 05143 นางสาว กาลัญญุตา ประทีบ ณ ถลาง เบญจมราชรังสฤษฎิ์
82 05144 นางสาว ชิราพร  ตามเพิ่ม วชิรวิทย์
83 05145 นางสาว สุนิสา  สารเฉวต บุญวัฒนา
84 05146 นางสาว วิไลวรรณ  จิตรมา วินิตศึกษา 
85 05147 นางสาว มัลลิกา ปิยะพิสุทธิ์ ชลบุรี "สุขบท"
86 05148 นางสาว อนงค์นารถ  แพงคำสอน แกลง
87 05151 นางสาว สุวิมล  คำภานุรัตน์ กรรณสูตศึกษาลัย
88 05153 นาย นราวิชญ์  วัสสุวรรณ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
89 05154 นางสาว บัณฑิตา ภูมิวัฒนะ โรงเรียนสตรีทุ่งสง
90 05155 นางสาว ชลิดา เกษารัตน์ แกลง 
91 05156 นาย ทำนูล จามรพิพัฒน์ ตากพิทยาคม
92 05158 นางสาว ญาณิศา สระไกร เทพศิริร์สมุทรปราการ
93 05159 นาย วรนาถ วรดิถี สิงห์สมุทร
94 05160 นาย พงษ์ศิริ โตแสง พรหมานุสรณ์
95 05161 นางสาว กนกกาญจน์ โฉมศรี อุดมดรุณี
96 05163 นาย นครินทร์  พรมโสภา ป่าติ้ววิทยา
97 05164 นางสาว ศิริพร นามแดง เทศบาลวัดกลาง
98 05168 นางสาว ดลรัชดา  ลัดลอย พะเยาพิทยาคม
99 05169 นางสาว สถิรา บัวชู วัดรางบัว
100 05170 นางสาว สุชาดา  กาทอง นางรอง
101 05171 นางสาว สุนันทา  ทองชื่นจิต ราชินีบูรณะ
102 05173 นางสาว สุวรรณี  พงษ์ฉาย บางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"
103 05175 นางสาว ปภาวรินทร์  พยัคเดชาชัย ศรีพฤฒา
104 05176 นางสาว ธิติภรณ์  ไร่วิบูลย์ ปราจิณราษฎรอำรุง
105 05177 นางสาว ปริมล  รัตตานนท์ ระยองวิทยาคม
106 05178 นางสาว พิธุอร  ตรัสรู้ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี
107 05181 นางสาว วรัฏฐา  อ้นถาวร ชลกันยานุกูล
108 05182 นาย สถิต  ตาปราบ มัธยมวัดเบญจมบพิตร
109 05183 นาย ฐาเอก  ปานเจริญกุล คงคาราม
110 05185 นางสาว วิมลภรณ์  เชื้อน้อย บางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"
111 05186 นางสาว ดวงเนตร  เชยชมวงษ์ สมุทรสาครวิทยาลัย
112 05187 นาย เดชะ  ร้อยอนันตกิจ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
113 05188 นางสาว ชโลธร  เจริญศิลป์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
114 05190 นางสาว นภาพร  ชอบธรรม สมุทรปราการ
115 05191 นางสาว จิราวรรณ  สกุลเจริญ เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
116 05194 นางสาว ศิรดา  ศิริลือสาย แก่งคอย
117 05195 นางสาว ปานเลขา หาผล แกลง"วิทยสถาวร"
118 05196 นางสาว เพียงใจ  สารพะเยาว์ ปะทิววิยา
119 05197 นางสาว วิไลพร  เก่งเดช นางรอง
120 05198 นางสาว ธนิดา  วรวงค์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
121 05201 นาย ธีรพงษ์  เหรียญอารีย์ ประจันตราษฎร์บำรุง
122 05203 นางสาว อัญชลี  ชูสุริแสง ปะทิววิทยา
123 05205 นางสาว พรพัชระ  สมบุญมาก จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี
124 05206 นางสาว วิรัลสินี  บุญวรรณ มารีวิทย์
125 05208 นางสาว เพชรรินทร์  เงินบำรุง หล่มเก่าพิทยาคม
126 05209 นางสาว ลดาวัลย์  หลีจุฬาลัย เทพศิรินทร์ นนทบุรี
127 05211 นางสาว ฉัตรธิดา  เหมปาละ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
128 05212 นางสาว ญาณินท์  จันทร์วิเชียร สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
129 05213 นางสาว วิภาดา  จันทร์ไพศรี นครนายกวิทยาคม
130 05214 นาย ธนากร  ชาลีนพ บางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"
131 05215 นางสาว รุ่งทิวา  แจ่มจำรูญ บ้านแหลมวิทยา
132 05216 นาย พงศกร เรืองทอง บางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"
133 05219 นางสาว สุทิศา  ประดา เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
134 05220 นางสาว สุกัญญา  มีแสง นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
135 05221 นาย ชุณหภาคย์  กันแสง แก่งคอย
136 05225 นางสาว พิมพ์วดี  โตยิ่ง วินิตศึกษาฯ
137 05226 นางสาว ยลระวี  กระจะจ่าง บางแก้วประชาสรรค์
138 05227 นาย เรืองฤทธื  เอี่ยมสกนธ์ สุรวิทยาคาร
139 05228 นาย สิทธวิชญ์  เกียรติธนาสกุล ท่ามะกาวิทยาคม
140 05231 นาย ภาณุเดช  ชัยผดุงเกียรติ กาวิละวิทยาลัย
141 05232 นางสาว ทักษิณา  แสงสีนิล นวมินทราชูทิศ อีสาน
142 05233 นางสาว ทัศนีย์  วงศ์ใหญ่ วังน้ำเย็นวิทยาคม
143 05236 นางสาว นภวรรณ  อดทน สตรีสิริเกศ
144 05238 นางสาว ธิรารัตน์  แซ่เตียว สตรีวัดมหาพฒาราม
145 05239 นางสาว สุภาภรณ์  เอี่ยมน้อย กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
146 05240 นางสาว สุดารัตน์  วาภพ พิบูลมังสาหาร
147 05242 นางสาว กอบกนก  กสิศิลป์ ชลกันยานุกูล
148 05243 นางสาว ภัทราภรณ์  เปียน้อย พิจิตรพิทยาคม
149 05249 นางสาว สุมณธกาญจน์  วุฒิพงศ์วรากร จุฬาภรณราชวิทยาลัย
150 05253 นาย กรณ์สิทธิ์  แต่ศักดาธรรม สมุทรพิทยาคม
151 05254 นางสาว ปัทมา  สาระวงค์ สมุทรพิทยาคม
152 05255 นางสาว วัลลภา  โพธิ์เกิด สมุทรพิทยาคม
153 05257 นาย ฉัตรเอก  พรหมมา ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
154 05258 นางสาว สุวรรณี  พงษ์ฉาย บางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"
155 05261 นาย ชาญวุฒิ  ภูยาธร พิบูลวิทยาลัย
156 05262 นางสาว ขนิษฐา  ช้างชาลี แก่งคอย
157 05264 นางสาว ลักษณา  ศรสุวรรณ ท่ามะกาวิทยาคม
158 05266 นางสาว ปรียาภา  รัตนฉายา ราชโบริกานุเคราะห์
159 05267 นางสาว วิชชาดา  คำภาแก้ว คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา
160 05268 นางสาว สุทธิวรรณ  นาคดี ฤทธิยะวรรณาลัย 2
161 05270 นางสาว ภัทราภรณ์  เชิดฉันท์ แกลง "วิทยสถาวร"
162 05272 นาย นที  กอบการนา พุทธชินราชพิทยา
163 05273 นางสาว ประภากุล  คล้ายดวง วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์
164 05276 นางสาว กมลวรรณ  โสภาสาย วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
165 05277 นาย วิศนุ  เสนามนตรี กัลยาณวัตร
166 05280 นางสาว ขนิษฐา  เกตุหนู ตาคลีประชาสรรค์
167 05286 นางสาว ฐิติมา  นุสิทธิ์รัมย์ ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
168 05289 นางสาว สายน้ำผึ้ง  เสาวัง ปากเกร็ด
169 05290 นาย นัฐนนท์  กาลจักร  จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
170 05293 นางสาว ศิริมล  จันทร์ทอง สุราษฎร์พิทยา
171 05294 นาย วีรยุทธ  ปราณีตพลกรัง ราชสีมาวิทยาลัย 2
172 05298 นางสาว ชนิมา  เบ้าเผิ้ง เกาะจันทร์พิทยาคาร
173 05300 นางสาว สุทธินุช  ประสิทธิ์ นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี
174 05303 นาย ศุภนิตย์  ใจคง วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
175 05305 นาย สุทัศน์  เหงี่ยมใย พุทธชินราชพิทยา
176 05306 นางสาว จินดารัตน์  ยางเดี่ยว ยโสธรพิทยาคม
177 05307 นางสาว น้ำทิพย์  จิรัฐิติกาลพันธุ์ มัธยมฐานบินกำแพงแสน
178 05310 นางสาว สุพรรษา  ใจแสน สอยดาววิทยา
179 05314 นางสาว วรรณิชา  เจริญสุข พุทธชินราชพิทยา
180 05315 นางสาว นริศรา  แก้วตา ดรุณากาญจนบุรี
181 05316 นาย ศิวเกียรติ  จ่ายประหยัด นวมราชานุสรณ์
182 05318 นางสาว นิชนันท์  ผุยพงษ์ พุทธชินราชพิทยา
183 05319 นาย ธนากร  ผลภาษี สายปัญญารังสิต
184 05322 นางสาว ณาตยา  เยรัมย์ สตึก
185 05323 นางสาว สโรชา  ดิษฐ์บรรจง ดรุณากาญจนบุรี
186 05324 นาย ศุภวัชช์  กำชุ่ม นุชนาถอนุสรณ์
187 05326 นางสาว วนิดา  จันทร์สอน นารีนุกูล
188 05327 นางสาว อนุสรา  ศรีวัฒนาทรัพย์ เทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม)
189 05328 นางสาว กนกวรรณ  นอดีสูงเนิน ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
190 05329 นาย ธนพงศ์  ภิญโญยาง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
191 05330 นางสาว ธนากร  อนันต์ มัธยมวัดบึงทองหลาง
192 05335 นางสาว ชนาภา  วงษ์เสถียร จอมสุรางค์อุปถัมภ์
193 05336 นางสาว วรรณวิภา  วรรณศิริ ท่ามะกาวิทยาคม
194 05338 นางสาว จันธิมา  นาเมืองรักษ์ โพธิ์ทองจินดาณี
195 05339 นางสาว เจนจิรา  มาดี วัฒโนทัยพายัพ
196 05340 นางสาว ภัทราพร  นครไทย สมุทรสาครบูรณะ
197 05348 นางสาว ศิรดา  ศรีวงศ์ศา บ้านค่าย
198 05349 นางสาว มัชฌิมา  ยศทิศ ธัญรัตน์  
199 05350 นาย จิรศักดิ์  ว่องไว มารีวิทย์
200 05352 นางสาว ปรียาภรณ์  ทองดี ดรุณากาญจนบุรี
201 05353 นางสาว ปาริฉัตร  พันธ์งาม โพธิ์ทองจินดาณี
202 05355 นาย ประเสริฐ  ผดุงหมาย สารสิทธิ์พิทยาลัย
203 05358 นางสาว อรสา  อินทรอักษร พัทลุง
204 05359 นาย พุฒิสาร  กิติบุญญา สารสิทธิ์พิทยาลัย
205 05360 นาย รวีศักดิ์  สมตัว บางปะหัน
206 05361 นาย นุกูลกิจ  เนตร์ส่งศรี อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
207 05362 นาย ชลธิต  สั่งแสวง อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
208 05365 นางสาว สกาวเดือน  ชำนาญ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
209 05368 นางสาว พิชญ์สิรี  พลับน้อย วัดอินทาราม
210 05370 นาย สุวัฒนา  ข่าทิพย์พาที จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
211 05373 นางสาว กศิมา  เพียรสม ท่าตะโกพิทยาคม
212 05375 นางสาว ศศิกันยา  นพสมบูรณ์ พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
213 05376 นางสาว ชื่นจิต  ทองอยู่ วัดเขมาภิรตาราม
214 05377 นางสาว มาลินี  อำนวยผล รัตนราษฎร์บำรุง
215 05378 นางสาว ธารารัตน์  ใจทอง พุทธชินราชพิทยา
216 05380 นางสาว กรรณิการ์  เหมือนวงธรรม บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
217 05381 นางสาว ประทานพร  โคตรอาษา เซนต์เมรี่
218 05382 นางสาว นุชนาฎ  พงษ์ศักดิ์ แกลง "วิทยสถาวร"
219 05384 นางสาว ณัฐกฤดา  อุดมอุกฤษฎ์ สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
220 05385 นางสาว วรรณทิพย์  พยอมหอม ตาคลีประชาสรรค์
221 05386 นางสาว สุธาทิพย์  ลำเภา สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
222 05387 นาย อิทธิพล  จิวดำรงค์กุล อัสสัมชัญนครราชสีมา
223 05388 นางสาว ออนอุมาก์  ตาธุวัน นางรอง
224 05389 นางสาว วิรัญชนา  สันทัด ดรุณากาญจนบุรี
225 05390 นางสาว เบญจวรรณ  พุฒตาล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
226 05391 นาย อดิศักดิ์  เบ้านอก นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
227 05393 นาย พระนาย  นพเกตุ เบญจมราชรังสฤษฎิ์
228 05395 นางสาว ศิราภรณ์  เข็มทิศ ลาดยาววิทยาคม
229 05397 นางสาว นิตยา  แสงจันทร์ โคราชพิทยาคม
230 05399 นางสาว สาวิตรี  รู้หลัก แก่งคอย
231 05401 นางสาว วันวิสา  ไชยแสน สุรวิทยาคาร
232 05402 นางสาว เจนจิรา  เจริญยิ่ง คลองกิ่วยิ่งวิทยา
233 05403 นางสาว ปวีณา  นักเคน แกลง "วิทยสถาวร"
234 05405 นางสาว กัญญารัตน์  พันธุ์เณร รัตนราษฎร์บำรุง
235 05406 นาย เจษฎา  ขอนพุดซา อัสสัมชัญนครราชสีมา
236 05407 นาย อรรถพล  เพ็งสุข อยุธยาวิทยาลัย
237 05408 นาย ศุภสุข  คาวีวงศ์ อยุธยาวิทยาลัย
238 05412 นาย ศตวรรษ  แรมชื่น ลำปางกัลยาณี
239 05413 นาย วรรณเฉลิม  เต็มพร้อม เมืองสุราษฎร์ธานี
240 05414 นางสาว กฤติยา  สุขศรี สุรวิทยาคาร
241 05415 นาย วุฒิชัย  เวียงคำ กันทรารมณ์
242 05416 นางสาว ณีรนุช  นนใส กันทรารมณ์
243 05422 นาย วิริทธิ์พล  เตียเจริญ รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
244 05425 นางสาว พิชชาภรณ์  เกลื่อนเพชร เบ็ญจะมะมหาราช
245 05427 นางสาว โชติรส  ทองงาม กรรณสูตศึกษาลัย
246 05432 นางสาว ปภาวรินทร์  กาปัญญา ตะพานหิน
247 05434 นางสาว อังควิภา  สฤษดิพันธ์ ดีบุกพังงาวิทยายน
248 05436 นางสาว นฤมล  กฤษดี สตรีนครสวรรค์
249 05437 นาย ชนาธิป  ศุโภทยาน พระนารายณ์
250 05440 นางสาว เจนจิรา  ปะนะมัง เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
251 05441 นาย สุรยุทธ  ม่วงแก่น สิงห์สมุทร
252 05442 นางสาว ภาศรี  ธรรมเจริญ เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
253 05443 นาย วราพงษ์  ตราชู ดอนเมืองจาตุรจินดา
254 05445 นางสาว ภัคหทัย  รัตนตนุ ราชโบริกานุเคราะห์
255 05447 นางสาว แพรนิภา  เพชรศรี ชลบุรี "สุขบท"
256 05449 นางสาว พรพิมล  นวลเผื่อน อรัญประเทศ
257 05450 นาย สันทัด  อุดมวงษ์ สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
258 05451 นางสาว ปาหนัน  แก้วนันท์ อัสสัมชัญนครราชสีมา
259 05452 นางสาว ทัศวรรณ  นาคสมบูรณ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์
260 05453 นางสาว ชนาพร  กันนุรา ดรุณากาญจนบุรี
261 05454 นางสาว ภัทรา  กาญจนวรางกูร ขอนแก่นวิทยายน
262 05455 นาย ภูบดินทร์  สมภาร สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
263 05457 นาย เกษมสันต์  ประทักษ์ใจ พิริยาลัยจังหวัดแพร่
264 05459 นางสาว พริมรตา  สมดี มัธยมศรีจุฬา
265 05463 นางสาว ภัสราภรณ์  วิญญายงค์ อรัญประเทศ
266 05465 นางสาว หยาดพิรุณ  ลาดหนองขุ่น อรัญประเทศ
267 05466 นาย ปณิธิ  ธรรมสุนทร ระยองวิทยาคม
268 05467 นางสาว ปธาทิพย์  เรืองวงษ์ ชัยนาทพิทยาคม
269 05469 นางสาว มุทิตา  สวนสมุทร เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
270 05470 นางสาว ศดานันท์  พราหมณ์ชื่น เรณูนครวิทยานุกูล
271 05472 นาย เกรียงไกร  สะลีมา ราชโบริกานุเคราะห์
272 05473 นาย นพรัตน์  สุขตน สุรวิทยาคาร
273 05474 นางสาว มนันยา  แซ่ตัน ท่ามะกาวิทยาคม
274 05475 นาย ทศพล  หลิมประเสริฐ ชำนาญสามัคคีวิทยา
275 05479 นางสาว ลัดดาวรรณ  ประสระสมมูล องครักษ์
276 05480 นาย ฤทธิพันธ์  รุ่งเรือง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
277 05482 นาย ธานินท์  มูลสงค์ องครักษ์
278 05483 นาย คนุพงษ์  งามเนตร อรัญประเทศ
279 05484 นาย พรเทพ  กุหลาบทอง เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
280 05486 นางสาว ปัทมา  การัมย์ สมุทรพิทยาคม
281 05488 นาย กิติพงษ์  แย้มสงวนศักดิ์ เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
282 05489 นาย ศุภกร  บัววัธนา รัตนราษฎร์บำรุง
283 05492 นาย กิตติศักดิ์  รัตนภักดี ปิยะมหาราชาลัย
284 05494 นางสาว อัมภวรรณ  ธงเดชชัย ดัดดรุณี
285 05495 นาย จีรศักดิ์  ดอกพุด สุรวิทยาคาร
286 05496 นาย ณัฐวุฒิ  เสาว์ยงค์ สุรวิทยาคาร
287 05497 นางสาว ชิดชนก  วรรณชิต เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
288 05502 นางสาว นงเยาว์  บุญทรง ปทุมรัตต์พิทยาคม
289 05503 นางสาว อภิญญา  อ่อนสุวรรณ์ สามโก้วิทยาคม
290 05504 นาย ธนศักดิ์  จันทร์เพ็ง พิษณุโลกพิทยาคม
291 05505 นาย ธวัชชัย  เรียบร้อย สุรวิทยาคาร
292 05506 นางสาว สุปราณี  ต้นจาน ปทุมรัตต์พิทยาคม
293 05508 นางสาว วันวิสา  สิงหนพ พระนารายณ์
294 05509 นางสาว วิภาพร  บรรหารวุฒิไกร นครนายกวิทยาคม
295 05510 นางสาว รตนพร  สหะวรกุลศักดิ์ ชลกันยานุกูล
296 05511 นางสาว วาสนา  สง่างาม สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
297 05512 นาย ดลภัทร  ขันธวงค์ สตรีทุ่งสง
298 05514 นางสาว จันทร์จิรา  โตสารเดช พิบูลวิทยาลัย
299 05515 นางสาว วิไลวรรณ  แสนพันธ์ พิบูลวิทยาลัย
300 05516 นางสาว ฐิติภรณ์  ทองสั้น สิรินธรราชวิทยาลัย
301 05518 นาย ทรงวิทย์  หริมเจริญ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
302 05519 นางสาว กุลธิดา  เกื้อสกุล เทพศิรินทร์ นนทบุรี
303 05521 นางสาว รัตติยา  ป้องกัน สตรีสิริเกศ
304 05522 นางสาว อังคณา  อร่ามศรี สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
305 05523 นางสาว ปิยนาฎ  อ่อนศิริ สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
306 05524 นางสาว ฐิติมา  มอญเกิ้ง สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
307 05525 นางสาว ณัฐพร  ด้วงปลี สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
308 05526 นางสาว ภุมรัตน์  ยอดดอนไพร สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
309 05527 นาย ธงชัย  ตระกูลกาญจน์ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
310 05528 นางสาว สรวงภัสสร  นาคแท้ วัดเขมาภิรตาราม
311 05530 นางสาว ปิ่นอนงค์  กรนุ่ม ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์
312 05531 นางสาว สุพัตรา  ผ่องใส พระปฐมวิทยาลัย
313 05532 นาย ศุภวิทย์  แก้วคำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
314 05533 นางสาว ธัญลักษณ์  พงษ์ไพบูลย์ นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
315 05534 นาย อัฏฐวัฒน์  ชาญฤทธิ์นรีกุล ท่ามะกาวิทยาคม
316 05535 นางสาว พนารัตน์  เกษงาม หัวตะพานวิทยาคม
317 05537 นางสาว นันทิยา  หมื่นเดช สมุทรปราการ
318 05538 นางสาว ปวีณา  จูมั่น วินิตศึกษาฯ
319 05539 นางสาว ดลนภา  สงค์สอาด วินิตศึกษาฯ
320 05543 นางสาว นารีรัตน์  พันธุ์วิทยากูล วัดเขมาภิรตาราม
321 05549 นางสาว อลิสา  ภู่พูล ราชโบริกานุเคราะห์
322 05550 นางสาว สุธิศา  หงษ์ทอง ราชโบริกานุเคราะห์
323 05551 นางสาว ทิพมนต์  จันทร สตรีศรีสุริโยทัย
324 05552 นางสาว จตุพร  บุตรไชย บางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"
325 05555 นางสาว พิราภา  นาคะเสถียร มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
326 05556 นาย สิริชัย  อานันทศุภกุล มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
327 05557 นางสาว ฐิติมา  แพรญาติ วิสุทธิกษัตรี
328 05558 นาย กรพงษ์  ขาวสะอาด ราชวินิตบางเขน
329 05562 นาย แสนยานุภาพ  แสนยะบุตร น้ำโสมพิทยาคม
330 05563 นางสาว สุภาวรรณ  วิเศษพันธ์ สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพา
331 05564 นางสาว นุชภรณ์  อึ้งนภาธานินทร์ เซนต์โยเซฟทิพวัล
332 05565 นาย เจษฎา  วิภาสไพสิฐ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
333 05567 นางสาว ชนิดา  ซื่อตรง แกลง "วิทยสถาวร"
334 05571 นางสาว พรสุดา  ลี้ทรงศักดิ์ วิสุทธิกษัตรี
335 05572 นาย ศรีสรรค์  ปูพบุญ ราษีไศล
336 05573 นาย ตันติกร  คิดสุข สุรวิทยาคาร
337 05574 นางสาว กิ่งแก้ว  เพชรที่วัง สตรีทุ่งสง
338 05576 นางสาว อาภาภรณ์  สันติบวรวงศ์ บรรหารแจ่มใสวิทยา5
339 05577 นางสาว จิราภรณ์  โพธิ์ตาก ราษีไศล
340 05579 นางสาว ทักษิณา  หงษ์เงิน ราษีไศล
341 05581 นางสาว จิดาภา  ยิ้มแย้ม ราษีไศล
342 05583 นางสาว นภาพร  ไชยราช  เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
343 05584 นางสาว ณวารี  จิตต์หนัก ศรียานุสรณ์
344 05586 นางสาว พัชราภรณ์  ทองปานดี ปากเกร็ด
345 05588 นาย ชัยวัฒน์  อุปพระจันทร์ เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
346 05589 นางสาว พัชรา  จิรจตุรพักตร์ เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
347 05591 นาย วรปรัชญ์  กุลวิชญ์วิวัฒน์ กรพิทักษ์ศึกษา
348 05592 นางสาว จิราวรรณ  มีมาก ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
349 05600 นาย ปฐมพงษ์  ตู้จินดา กรพิทักษ์ศึกษา
350 05601 นางสาว อนัญญา  บุญเถิง มารีย์วิทยา
351 05604 นาย สัณห์ฐิศ  รีวราบัณฑิต อัสสัมชัญสมุทรปราการ
352 05608 นางสาว ดวงพร  กุลมาศ ชำนาญสามัคคีวิทยา
353 05609 นางสาว พิชาภรณ์  แผ้วพลสง นางรอง
354 05612 นางสาว ศิรประภา  พุ่มลำเจียก พิบูลวิทยาลัย
355 05613 นาย กอบชัย  สีทองดี อุดรพัฒนาการ
356 05614 นางสาว อารตี  ชุมเสนา มารีย์วิทยา
357 05615 นางสาว กนกวรรณ  แสนกลาง เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
358 05616 นางสาว นัฐตราภรณ์  ลิ้มสกุล พิบูลวิทยาลัย
359 05617 นางสาว ปัณฑารีย์  ศรีสัจธรรม ฤทธิยะวรรณาลัย 2
360 05618 นาย สรรเพชร  ปทุมสูติ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
361 05619 นางสาว การันตี  เอื้อเฟื้อพันธุ์ พิบูลวิทยาลัย
362 05621 นางสาว ปาลิตา  วิบูลย์วัฒนกุล อุดรพิทยานุกูล
363 05622 นางสาว ณัฐรุจา  แฉ่งฉายา บ้านลาดวิทยา
364 05625 นาย ชลันธร  นุ่มแป้น ดรุณาราชบุรี
365 05626 นาย อรรณพ  แสงส่องฟ้า ดรุณาราชบุรี
366 05629 นางสาว อารียา  รู้จิตร กรพิทักษ์ศึกษา
367 05633 นางสาว พัชราภรณ์  อุตตะบุญ หนองเรือวิทยา
368 05635 นางสาว สุภาวดี  วงษ์ภมร วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
369 05636 นาย บุญเสริม  จงเย็นกลาง หนองกี่พิทยาคม
370 05639 นางสาว นุจรี  แซ่ตั้ง บ้านค่าย
371 05640 นาย สุรบถ  บุญล้อม สิรินธร
372 05641 นางสาว มาริษา  สำเนียงเสนาะ ปทุมวิไล
373 05643 นางสาว ลัดดาวัลย์  กาฬดิษฐ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
374 05644 นาย อิทธิพล  สุธรรมมา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
375 05645 นางสาว กษมา  อเนกวรพงศ์ ราชโบริกานุเคราะห์
376 05646 นางสาว วันทิพย์  ถาวรชัยสกุล ราชโบริกานุเคราะห์
377 05647 นางสาว อัญชลิกา  พระแก้ว ราชโบริกานุเคราะห์
378 05648 นางสาว ณัชชา  สุภาพันธุ์ ราชโบริกานุเคราะห์
379 05649 นางสาว แพรวสุภา  เซ็งมณี นาคประสิทธิ์
380 05650 นางสาว ประภัสสร  ทันณขันธ์ ราชโบริกานุเคราะห์
381 05651 นางสาว ชลันธร  จันทา จันทร์หุ่นบำเพ็ญ
382 05652 นางสาว กุลฐิณี  กลิ่นพูล เสริมสิทธิ์วิทยา
383 05653 นาย วิลาศ  วิงวอน ปลวกแดงพิทยาคม
384 05654 นางสาว ชลาลัย  เลิศไวย์ ศรีไผทสมันต์
385 05657 นางสาว มณฑา  คงคา วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
386 05659 นางสาว รณาพร  เสนาสุธรรม สตรีศึกษา
387 05660 นางสาว วันวิสาข์  เพ็ชรอำไพ วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
388 05661 นางสาว ศิรินันท์  มหาจันทร์ หนองเรือวิทยา
389 05662 นางสาว เกศรินทร์  วงษ์ศรีแก้ว ราชดำริ
390 05663 นางสาว นัฏฐา  มนตรีวัฒน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
391 05664 นาย อรรถพล  มิ่งไม้ สุโขทัยวิทยาคม
392 05665 นางสาว พิยะดา  สุขอนันต์ สตรีทุ่งสง
393 05666 นางสาว กุลนัดดา  จันทร์หง่อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
394 05667 นางสาว กติกา  บู่ซัน อินทาราม
395 05669 นางสาว อมรรัตน์  จิตรา จุ๋งฮัวโซะเซียว
396 05671 นางสาว ศุภลักษณ์  สีหาไตร ปทุมเทพวิทยาคาร
397 05672 นางสาว ณัฐชฎาพร  มหาศรานนท์ สุโขทัยวิทยาคม
398 05674 นาย กำพล  โสดาคำแสน หนองหานวิทยา
399 05675 นางสาว ณัฎฐาพร  แก้วโชติ นาคประสิทธิ์
400 05676 นางสาว มัฌชิมา  โคตรทองทิพย์ หนองเรือวิทยา
401 05680 นางสาว นันทพร  พันธ์ภักดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
402 05681 นางสาว ลัดดาวัลย์  จุ้ยใจเย็น รัตนาธิเบศร์
403 05682 นางสาว อภิษฎา  หุ่นไทย เทพศิรินทร์สมุทรปราการ
404 05684 นางสาว จิตชญา  สงวนงาม ปราโมชวิทยารามอินทรา
405 05686 นางสาว สุดาสวรรค์  ลิ้มรักษา นาคประสิทธิ์
406 05687 นางสาว พรพิมล  โชติวิลาส สุราษฎร์ธานี2
407 05688 นางสาว ภัทรวดี  ศิริวิโรจน์ ราชสีมาวิทยาลัย 2
408 05689 นางสาว กณิกนันต์  ร่วมจิตร เลยพิทยาคม
409 05690 นาย นิติกร  ศิริบุตร อุดรพัฒนาการ
410 05692 นางสาว โสภาพรรณ  สอนคำจันทร์ สมุทราปราการ
411 05693 นางสาว กมลชนก  สุนา สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
412 05696 นาย กิตติศักดิ์  วิมลมนัส ยอแซฟอุปถัมภ์
413 05697 นางสาว ปวีณา  บังอร บ้านไผ่
414 05698 นางสาว สุนิสา  เอี่ยมสะอาด นาคประสิทธิ์
415 05700 นาย พัชรพล  เอี่ยมเสน ตากพิทยาคม
416 05701 นางสาว ศนินันท์  คมขำ แกลง "วิทยสถาวร"
417 05702 นางสาว รติกานต์  สัตยศักดิ์วงศา เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
418 05703 นางสาว รัตติกาล  ฉายปุริยานนท์ รัตนราษฎร์บำรุง
419 05704 นางสาว ณุภัทรณีย์  วราวุฒิศุภสิน แกลง "วิทยสถาวร"
420 05707 นาย สุรพงษ์  รื่นพล ปางปะอิน"ราชานุเคราะห์๑"
421 05708 นางสาว อนัญพร  ศรีโคตร สตรีวิทยา2
422 05709 นางสาว อนุศรา  มาพงษ์ สตรีสิริเกศ
423 05711 นาย ดนุพล  ภิรมย์ศักดิ์ ศรียาภัย
424 05712 นางสาว จตุพร  สกุลเดียว มุกดาหาร
425 05713 นางสาว ณิสา  เฉลียว ปทุมวิไล
426 05715 นางสาว วิมล  แสนท้าว สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
427 05716 นางสาว วิไลรัตน์  สุภาเกษมพันธ์ ภูเขียว
428 05718 นางสาว อาภาพร  โฮกอ่อน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
429 05721 นางสาว ปารินทร์  ศรเพ็ชร สตรีสิริเกศ
430 05722 นาย รุ่งโรจน์  แตงจันทึก ปากช่อง
431 05723 นางสาว ณัฐธิดา  เสือหัวย่าน สมุทรสาครบูรณะ
432 05725 นาย ชลธิต  บุญเที่ยง เวียงสะอาดพิทยาคม
433 05726 นาย ชัยยุทธ์  คุ้มวงษ์ วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ
434 05727 นาย สรยุทธ  อภัยโส เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
435 05728 นาย พอล  แซ่แต้ สุรศักดิ์มนตรี
436 05729 นาย สมคิด  สุริวงศ์ พุทธจักรวิทยา
437 05730 นางสาว เบ็ญจา  เทียมศรี อัมพวันวิทยาลัย
438 05731 นาย เจษฎา  หมวกคำ บัวขาว
439 05732 นางสาว นัฎฐา  วิจิตรเลขการ ปราโมชวิทยารามอินทรา
440 05733 นางสาว วิไลวรรณ  ศิลชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
441 05734 นางสาว ชณิตตา  เรืองฉาย สุธีวิทยา
442 05735 นางสาว จตุพร  อินต๊ะใหม่ สันป่าตองวิทยาคม
443 05736 นางสาว คีญาภักดี  สนุกแสน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์
444 05738 นางสาว นุชจรีย์  จำเริญโชค สุธีวิทยา
445 05740 นางสาว กาญจนา  กุลเพ็ง สุธีวิทยา
446 05741 นางสาว มินทร์ลดา  ธนากูลโพธิ์แก้ว มารีย์วิทยา
447 05742 นางสาว วิกานดา  นิยมญาติ พระปฐมวิทยาลัย
448 05743 นางสาว หทัยกาญจน์  สุตะพันธ์ ส้มป่อยพิทยาคม
449 05744 นางสาว จินวะรา  สุรัตนกุล ดรุณาราชบุรี
450 05746 นางสาว อรปวีณา  วีณะคุปต์ มารีย์วิทยา
451 05747 นางสาว ศุภัชญา  อุฤทธิ์ มารีย์วิทยา
452 05748 นาย ดำเกิง  บุญเกิด สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
453 05750 นางสาว สิริลักษณ์  ศรีราม สิรินธร