29.10.2009 07:14:09
ดินเบากำจัดแมลง

ดินเบาคืออะไร?

ดินเบา (diatomaceous earth) หรือไดอะตอมไมท์ เป็นสารที่ได้จากการสะสมของสิ่งมีชีวิตเซลเดียวเรียกว่า diatom ที่ตายทับถมกันอยู่ชั้นดินในแหล่งน้ำจืดและน้ำทะเลนับล้านปี ในโครงสร้างของ diatom ที่เหลืออยู่จะมีส่วนประกอบของ ซิลิกาเป็นจำนวนมาก ดินเบาที่ถูกขุดนำมาใช้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่นอุตสาหกรรมการกรอง เป็นวัสดุดูดซับของเสีย และเป็นส่วนผสมของอิฐเบา นำมาใช้ในขบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสามารถนำมาใช้เป็นสารกำจัดแมลงได้ด้วย (Subramanyam and Roesli, 2000; กรมวิชาการเกษตร, 2007)

ดินเบาฆ่าแมลงได้อย่างไร?

ลักษณะสำคัญที่ดินเบาสามารถฆ่าแมลงได้ก็คือ ดินเบาดูดซับไขมันที่ผนังลำตัวชั้นนอกของแมลงทำให้แมลงมีการสูญเสียน้ำ และผลพลอยได้จากการที่ดินเบาอาจขีดข่วนมีผลทำให้แมลงสูญเสียน้ำเช่นกันแต่นับว่าเป็นปัจจัยที่รองลงมา จากสาเหตุที่ทำให้แมลงสูญเสียน้ำดังกล่าวและเนื่องจากแมลงเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหากมีการสูญเสียน้ำเพียงเล็กน้อย ก็มีผลรุนแรงทำให้แมลงตายได้ (Subramanyam and Roesli, 2000)

การใช้ดินเบาในการกำจัดแมลงศัตรูโรงเก็บ

ราวปี 1930-1940 ได้มีการเริ่มนำดินเบามาใช้กำจัดแมลงในโรงเก็บโดยจำหน่ายเป็นการค้าชื่อ ”Naaki” ในประเทศเยอรมัน และ “Neoxyl” ในประเทศอังกฤษโดยนำมาคลุกกับเมล็ด และในอีกหลายประเทศก็ได้นำมาใช้กำจัดแมลงทั้งในโรงเก็บและแมลงศัตรูในชุมชน เช่นใช้ในควบคุมแมลงที่ติดไปกับยานพาหนะ โรงเรือน และโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหาร อาหารสัตว์ นอกจากนี้ดินเบายังนำไปใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูทางการเกษตรอีกด้วย

รูปแบบของดินเบาที่นำมาใช้เป็นสารกำจัดแมลงอาจจะเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติหรือมีการผสมสารเคมี pyrethrins และสาร piperonyl butoxide ซึ่งเป็นสารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงอย่างหนึ่ง

แมลงแต่ละชนิดมีความอ่อนแอต่อดินเบาแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น Oryzaephilus ferrugineus, O. surinamensis, และ Sitophilus oryzae เป็นแมลงที่ดินเบาสามารถกำจัดได้ดีแตกต่างกับการใช้ดินเบากับมอดข้าวเปลือกหรือมอดหัวป้อมซึ่งกำจัดได้ยากกว่า ชนิดของเมล็ดธัญพืชก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการติดไปกับเมล็ดส่งผลถึงความสามารถในการกำจัดแมลงด้วย เนื่องจากพื้นผิว (texture) ของเมล็ดพืชที่คลุก มีส่วนให้ผลในการกำจัดแมลงนั้นแตกต่างกัน และจากการศึกษาของ Arthur (2004) ที่ใช้ดินเบาคลุกเมล็ดข้าวสาลีพบว่าให้ผลในการกำจัดมอดหัวป้อมได้ดี

จากผลงานวิจัยของ Chanbang et al. (2007) ได้ศึกษาการใช้ดินเบาที่จำหน่ายเป็นการค้า ได้แก่ InsectoTM และ Protect-It® ซึ่งใช้เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชในโรงเก็บ ทั้งนี้สารจากดินเบานี้ได้มีการผสมสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์ในปริมาณที่น้อยมาก เพื่อช่วยให้การกำจัดแมลงได้ดียิ่งขึ้น สารไพรีทรอยด์เป็นสารกำจัดแมลงที่ค่อนข้างปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสิ่งแวดล้อม สารผสมของดินเบาสำเร็จรูปสองสูตรนี้ได้นำมาใช้กำจัดมอดหัวป้อม หรือมอดข้าวเปลือก Rhyzopertha dominica (F.) ซึ่งเป็นแมลงศัตรูธัญพืชในโรงเก็บหลายชนิด เช่น ข้าวเปลือก ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง เป็นต้น มอดชนิดนี้เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญในประเทศไทย และต่างประเทศ และเป็นแมลงที่กำจัดได้ค่อนข้างยาก ผลการศึกษาพบว่า สารดินเบาสำเร็จรูปสองสูตรนี้สามารถกำจัดมอดข้าวเปลือกตัวเต็มวัยได้ ประมาณ 70% อย่างไรก็ตามแมลงวางไข่ได้ก่อนตายและทำให้มีแมลงรุ่นลูกเจริญต่อไปได้บ้าง ปริมาณแมลงในรุ่นลูกของมอดหัวป้อมที่เกิดจากข้าวเปลือกคลุกด้วยดินเบา แตกต่างกันกับปริมาณรุ่นลูกในชุดควบคุม (untreated control) นับว่าการใช้ดินเบายังเป็นประโยชน์ที่จะนำมาใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงในโรงเก็บหากเราคิดถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม สามารถลดความเสี่ยงในการใช้สารเคมีในกลุ่มเก่า เช่น กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตที่ส่วนใหญ่ตกค้างในผลผลิตส่งผลเสียต่อผู้บริโภคได้

อนึ่ง ปัจจัยของความชื้นที่สูงเป็นตัวเสริมให้แมลงได้รับความเครียดจากสภาพการสูญเสียน้ำน้อยลง อุณหภูมิสุงประมาณ 32C มีผลทำให้แมลงพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยได้ดีกว่าระดับอุณหภูมิที่ต่ำกว่า ในการทดลองครั้งนี้ถึงแม้ว่าประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงไม่สมบูรณ์นัก (ไม่สามารถควบคุมได้ 100%) แต่หากมองถึงในแง่ที่ดินเบาเป็นสารจากธรรมชาติที่มีความปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่อนข้างสูงก็นับว่ามีคุณค่าที่ควรคำนึงถึง และถ้ามีการวางแผนป้องกันกำจัดแมลงที่ดี มีการนำวิธีการอื่นๆเข้ามาร่วมด้วย เช่นการใช้ดินเบากำจัดตัวเต็มวัยของแมลงร่วมกับสารเคมีในกลุ่ม Insect Growth Regulator (IGR) ก็จะ มุ่งเป้าไปกำจัดตัวอ่อนได้ การใช้ดินเบาพ่นพื้นและผนังโรงเก็บก่อนนำเมล็ดเข้าเก็บรักษาร่วมกับการทำความสะอาดโรงเก็บก็จะช่วยลดปริมาณแมลงที่ตกค้างอยู่ในโรงเก็บได้ดี การใช้ดินเบาร่วมกับการใช้ความร้อนในการกำจัดแมลงเป็นการสร้างความเครียดให้แมลงในแง่การสูญเสียน้ำและมีศักยภาพในการกำจัดแมลงมากขึ้น เหล่านี้ ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่จะลดปัญหาผลกระทบจากการใช้สารเคมีกำจัดแมลงหรือเป็นทางเลือกทดแทนการใช้สารกำจัดแมลงจากสารเมทิลโบรไมด์ซึ่งเป็นสารที่มีผลทำให้โอโซนในชั้นบรรยาการลดลง

 

*หมายเหตุ  บทความนี้เป็นบทความตัวอย่างเพื่อทดสอบการทำงานของเว็บไซต์Tags:


10.07.2012 14:38:17
.
I must say that this is really informative. Now I know what is diatomite.Its purpose and uses.
Online Shopping

Reply
 
05.12.2012 19:08:58
lexia 3 v47
this is a very important power index, harmonic distortion is a kind of nonlinear distortion AK-47obd2 tool ~

Volvo Dice Vida~
Autocom CDP Pro~
AutocomCdpProForTrucks~

Reply
 
26.09.2014 01:13:43
grownupbaking.c
What do these facts mean? They actually show the love of man to cake. Cake as a dessert has always fascinated humans. That is why we have cake for every single occasion. The oldest cake was found in the attic of a South African farmer. This fruit cake was prepared and forgotten for hundred of years. <a href="http://www.grownupbaking.com/">grownupbaking.com</a>

Reply
 
03.08.2012 18:42:06
.
It is really good to learn new things. It is my first time to read about diatomite.

NorthWestPharmacy.com

Reply
 
26.09.2014 01:15:12
grownupbaking.c
What do these facts mean? They actually show the love of man to cake. Cake as a dessert has always fascinated humans. That is why we have cake for every single occasion. The oldest cake was found in the attic of a South African farmer. This fruit cake was prepared and forgotten for hundred of years. http://www.grownupbaking.com/

Reply
 
09.08.2012 21:28:34
ardy
This ROM was created from a stock system ROM off a Galaxy S3 Clone which I believe should work on all haipai x710d or X710D.
TheID for the base ROM is 10HX2P.H7300.111125.AD2_3_4_V1.WVGAC_EN.COM_V01_3G .
I don't like to customise things too much (since everyone has their own preferences) so I have just done most of the basics.

Reply
 
20.08.2012 13:23:50
8 river suites
this is great, very informative. keep it up.


8 river suites

Reply
 
26.09.2014 01:19:14
dlshealthcareco
This is a result of some medical conditions that were not treatable by traditional prescription medicine or the side effects of prescription medicine worsened the conditions of the ailments. And in one case Prescription medicine caused the illness and that particular prescription has been removed from the market now for being known to cause heart disease, strokes and heart attacks. http://www.dlshealthcareconsulting.com/

Reply
 
20.08.2012 13:24:44
Polycom
i wonder how others would react on this one.

Polycom

Reply
 
26.09.2014 01:19:59
parkpenny.com
Everyone needs to recognize accurately which penny stocks to watch. Which penny stocks will create me the most profit? Well, here is an easy method to decide which penny stocks to watch to cover you create the most cash probable. The methods I am about to explain you will aid you pick faithfully which penny stocks to watch. http://www.parkpenny.com/

Reply
 
20.08.2012 13:25:26
singapore airpo
i love the way you express yourself your thoughts on this one.


singapore airport

Reply
 
20.08.2012 13:26:18
corporate secre
making this one one of my favorite site as of now.


corporate secretarial services singapore

Reply
 
20.08.2012 13:27:08
accommodation s
this is a sample of one of the best topic on blogs i ever read.


accommodation singapore

Reply
 
20.08.2012 13:28:01
fire sprinkler
bookmarking this page! love it.

fire sprinkler system

Reply
 
20.08.2012 13:28:42
adhesive tape
never mind the other comments, they’re just here to intimidate on your thoughts on this one.


adhesive tape

Reply
 
20.08.2012 13:29:38
china plastic i
making you one of my favorite bloggers!


china plastic injection tool

Reply
 
20.08.2012 13:30:53
scrap iron
nice one. ill tell my friends on this site! keep it up!


scrap iron

Reply
 
20.08.2012 13:31:42
fat freezing
do you think this is for real? i wonder so much negative reaction.


fat freezing

Reply
 
20.08.2012 13:32:31
Interior Design
let me, this is getting me informed topmost! good write up!


Interior Designer Singapore

Reply
 
20.08.2012 13:33:15
Hair Removal
my mother doesnt care about your thoughts. but i do! nice one.


Hair Removal

Reply
 
20.08.2012 13:34:28
personal loans
it doesnt get any better than this.. keep it. more power!


personal loans

Reply
 
21.08.2012 20:59:13
fency
The professional development of the Secure Dog Stun Zapper Flash light and the durable components make this a product that should last for many decades under regular use.where can i buy pepper spray The measurements are as follows: the head is 1.5 inches wide across, our bodies is 1 inches across, and the whole device is only 7 inches wide long. Additional components involved are a hand band and durable plastic holster with buckle loop.pepper spray keychain

Reply
 
28.08.2012 00:33:47
Garage Door Rep
What are those insects?Will you tell me?


Garage Door Repair Minnesota

Reply
 
26.09.2012 03:10:30
mortgage refina
it's a great site and very informative.
mortgage refinance leads

Reply
 
02.10.2012 17:29:39
guest
It is good to know what is diatomite! Thanks for this information.
best seo experts las vegas inexpensive

Reply
 
04.10.2012 03:55:25
carpet supplier
Happy to see your blog as it is just what I’ve looking for and excited to read all the posts. I am looking forward to another great article from you.
carpet supplier

Reply
 
05.10.2012 04:05:59
interior renova
Many thanks for a lot of very good ideas. We anticipate reading through more on this issue in the foreseeable future. Keep up the great perform! This site will likely be wonderful useful resource and that i enjoy reading this.
interior renovation

Reply
 
26.10.2012 16:21:20
animi

As I web page owner I believe the information issue here is rattling amazing , appreciate it for your time and effort. You ought to sustain it up forever! Best of fortune.gucci samsung galaxy s3 case

Reply
 
30.10.2012 20:53:28
plantdeputy36

Reply
 
12.12.2012 22:24:13
yuuvirajja
Each day comes bearing its own gifts. Untie the ribbons. ~Ruth Ann Schabacker
breeches

Reply
 
17.12.2012 23:18:48
guest
Do you have more updates just like this? Looking forward for more. click here

Reply
 
02.09.2013 21:06:53
Studioxcess
Thank you very much for you can share your post,the article content written very well,extremely is worth my study.
affordable web design services

Reply
 
09.09.2013 09:37:27
Tony
Your blog is awesome. Thank you so much for giving plenty of useful information. I have bookmark your blog site and will be without doubt coming back. Once again, I appreciate all your work and also providing a lot good concepts to the audience.
IT Support Melbourne

Reply
 
09.09.2013 10:11:56
Sam
Thanks for posting! I really enjoyed the report. I've already bookmark this article.
Traffic Management Courses

Reply
 
23.11.2013 20:49:37
gpbvxzp
With our ever growing selection of sexy lingerie, sexy underwear and stockings you're sure to find just the lingerie you are looking for. Our hosiery collection is vast with a wide range of stockings, tights and sexy clubwear uk. Our sexy underwear and lingerie sets include babydoll, cami, bra, thong and playwear sets.

Reply
 
26.09.2014 01:18:03
afterbusinessco
Business communication has evolved greatly throughout centuries and continues to change at fast speeds. Relaying messages in a professional setting are vital to the production and life of an organization. Business communication plays a role in day-to-day activities at work, business trends may be observed, and message types may vary as a result from business communication trends. http://www.afterbusinesscommunity.com/

Reply
 
Reply this post
Username:

E-mail:

  Enter text shown in left: