Up

แบบฟอร์มบัณฑิตศึกษา

ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มการเขียนเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์(บศ.10)
แบบฟอร์มขอแต่งตั้งกรรมการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์(บศ.04)
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์(บศ.03-2)
แบบฟอร์มขอเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(บศ.03-1)
แบบฟอร์มขอสอบประมวลความรู้แผน ก.(บศ.08)
แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา
แบบฟอร์มขอเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์(บศ.03)
แบบฟอร์มขออนุมัติเงินเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ Mr.Joselito และ Mr.Fusheng
แบบฟอร์มขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์(บศ.05)
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (บศ.01)
แบบฟอร์มตรวจรูปแบบการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์(บศ.13)
แบบฟอร์มยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ ป.โท(บศ.11)
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ ป.เอก(บศ.12)
แบบฟอร์มรายงานผลการสอบประมวลความรอบรู้แผน ก.(บศ.08-1)
แบบฟอร์มบัณฑิตศึกษาแบบฟอร์มรายงานผลการสอบวัดคุณสมบัติ ปริญญาเอก(บศ.09-1)
แบบฟอร์มส่งวารสาร-ประชุมวิชาการเข้ารับรอง
แบบฟอร์มแสดงผลงานตีพิมพ์บทความวิชาการเพื่อการสำเร็จการศึกษา (บศ.15) แผน ก.
 
 
Powered by Phoca Download
UA-101020511-1