Up

แบบฟอร์มบัณฑิตศึกษา-ล่าสุด

ฟอร์มขอสอบวัดคุณสมบัติ ป.เอก (บศ.09)
แบบฟอร์มขอกำหนดสอบวิทยานิพนธ์(บศ.06) - ล่าสุด
ฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิต(บศ.02)
แบบฟอร์มขอรับรองรายชื่อวารสาร-การประชุมวิชาการเพื่อใช้สำเร็จการศึกษา
แบบฟอร์มขอสอบประมวลความรู้แผน ก.(บศ.08)
แบบฟอร์มขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์(บศ.05)
แบบฟอร์มขอเพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(บศ.03-1)
แบบฟอร์มขอเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์(บศ.03)
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (บศ.01)
แบบฟอร์มตรวจรูปแบบการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์(บศ.13)
แบบฟอร์มรับรองผลงานตีพิมพ์เพื่อการสำเร็จการศึกษา (บศ.15)
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ ป.โท(บศ.11)
แบบฟอร์มแจ้งผลสอบห้วข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์(บศ.04-1)
แบบฟอร์มแต่งตั้ง อ.บัณฑิตประจำ-พิเศษ (ปรับปรุงโดยสำนักงานบริหารวิชาการฯ)
ฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิต(บศ.02) - ล่าสุด
 
 
Powered by Phoca Download
UA-101020511-1