ประชาสัมพันธ์การประชุม Our Ocean Youth Leadership Summit ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "Co-creating the Sustainable Blue Economy"

Posted in เกี่ยวกับคณะ

ด้วยองค์กร Sustainable Ocean Alliance (SOA) และ The Arctic University of Norway ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Our Ocean Youth Leadership Summit ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "Co-creating the Sustainable Blue Economy" ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2562 ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี และมีความสนใจจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการพัฒนาทางทะเลอย่างยั่งยืนสมัครเข้าร่วมประชุมดังกล่าว สามารถสมัครเข้าร่วมได้ภายในวันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.soalliance.org/our-ocean-2019

UA-101020511-1