ประชาสัมพันธ์โครงการ X Campus Ads Ides Contest 2019

Posted in เกี่ยวกับคณะ

ด้วยด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (MEES)  ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  (ATCI)   จัดโครงการ  X Campus Ads Ides Contest 2019 หนึ่งในกิจกรรมภายใต้  Digital Technology Demand Generation  จัดการประกวดการแข่งขันแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตคลิปวิดีโอเพื่อโฆษณา จากบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ  จึงขอความอนุเคราะห์สถาบันประชาสัมพันธ์โครงการและประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งผลงาน ได้ที่  www.X-campuscontest.com    ภายใน วันที่ 30 สิงหาคม 2562

UA-101020511-1