ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562

Posted in เกี่ยวกับคณะ

ด้วยสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 701 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

UA-101020511-1