ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท "Green Summer Volunteer Campaign 2019"

Posted in เกี่ยวกับคณะ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์สถาบันฯ ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท "Green Summer Volunteer Campaign 2019" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม 2562 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทางสัมคมและเศรษฐกิจในถิ่นทุรกันดารผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ สถาบันฯ จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่นักศึกษา 2 ราย ที่เข้าร่วมโครงการ

เอกสารแนบ Green Summer Volunteer Campaign 2019

UA-101020511-1