ประชาสัมพันธ์ ทุน ประเภทสนับสนุนนักกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

Posted in เกี่ยวกับคณะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับการจัดสรรทุนเป็นจำนวน 15 ทุน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ที่มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบ และสนใจทุนประเภทสนับสนุนนักกิจกรรมนักศึกษา ให้ยื่นใบสมัครที่งานกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

เอกสารแนบพร้อมใบสมัคร ทุน ประเภทสนับสนุนนักกิจกรรมนักศึกษา

UA-101020511-1