ประชาสัมพันธ์ นศ. ระดับ ปริญญาตรี โท เอก

Posted in เกี่ยวกับคณะ

 นศ. ระดับ ปริญญาตรี โท เอกที่สนใจฝึกงาน แลกเปลี่ยน ทำวิจัยระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ สามารถดูรายชื่อมหาวิทยาลัย และระยะเวลาการฝึกงานได้ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ 

และสามารถกรอกใบสมัคร โดยแนบเอกสารการสมัครต่างๆ ตามที่แจ้งในเว็บ https://oia.kmitl.ac.th/?q=outbound/exchange-programs จากนั้นปริ้นท์เป็น hard copy ส่งที่คุณหน่อย เข็มทอง สำนักงานกิจการต่างประเทศ (OIA) ชั้น 8 ตึกอธิการบดี  

 

เอกสารแนบ รายชื่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน

UA-101020511-1