สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดสื่อ Clip VDO ในหัวข้อ “แค่ปรับ ราชการก็เปลี่ยน”

Posted in เกี่ยวกับคณะ

รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จ านวน 40,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จ านวน 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จ านวน 10,000 บาท
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02–356-9999 ต่อ 8890 และ 8846 หรือ 02-6187781-4 , 086-3419978
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.opdc.go.th/news.php?menu_id=8&catid=12&news_id=3077

UA-101020511-1