รับสมัครแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 15 (นานาชาติ)

Posted in เกี่ยวกับคณะ

มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 15 (นานาชาติ)

ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ครู / อาจารย์ ที่สนใจส่งเด็กนักเรียน / นักศึกษา เข้าแข่งขัน สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.dpu.ac.th/chinese

ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2561 (ไม่รับสมัครหน้างาน)

UA-101020511-1