ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

TPL_IN

วันที่ 4 กันยายน 2560 ผศ.ดร.มณฑล แก่นมณี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร ได้แก่ ผศ.ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช ผศ.ดร.ณัฐกร สงคราม และอ.ดร.กุลชัย กุลตวนิช ได้เดินทางไปสำนักงานใหญ่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ "โครงการความร่วมมือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับนักศึกษา" ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. และ เนคเทค โดยโครงการความร่วมมือนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษานิเทศศาสตร์เกษตรได้ฝึกลงพื้นที่ วางแผน ผลิตสื่อความรู้ทางการเกษตรจากโจทย์ปัญหาจริง และเผยแพร่สื่อวิดีโอผ่านโครงการ What2Grow Farm ที่ทางเนคเทคเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ความรู้เกษตรกรไทยต่อไป

 

TPL_IN

 ขอเชิญนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรหรือผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKU CAMP วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้รับทุนการศึกษา รับสมัครวันที่ 7 ธันวาคม 2560 – 26 มกราคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม ค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น

UA-101020511-1