ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Posted in เกี่ยวกับคณะ

 

ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ
  มณฑา  สุวรรณรัตน์
(ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ)
โทร. 02-3298000 ต่อ 
7120
 
 
เลขานุการ
 
โทร. 02-3298000 ต่อ 7019, 7172
แฟกซ์ : 02-3298507 
 
   
 
งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)
 

โทร. 02-3298505, 02-3298000 ต่อ 7122
แฟกซ์ : 02-3298505 
 
 
โทร. 02-3298505, 02-3298000 ต่อ 7002, 7122
 
   
งานอาคารสถานที่
สุวรรณ ไกรพัฒน์ 
โทร. 02-3298000 ต่อ 7145, 7095

สมรักษ์ แพลอย

เสน่ห์ ละชั่ว
 
งานยานพาหนะ
ชาตรี วิจิตโรทัย
โทร. 02-3298000 ต่อ 7131
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กาญจนา ทิววัฒน์ปกรณ์  
โทร02-3298000 ต่อ 7145, 7131
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชาติชาย คงบุญ
   
 
 
งานการเงินและบัญชี
พัชรี เกิดชุ่ม
โทร. 02-3298000 ต่อ 7141
อีเมลล์ : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
งานพัสดุ
   

สุกานดา ลิ้มถาวรรัตน์ 
โทร. 02-3298506, 02-3298000 ต่อ 7004
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วลัยพร เกิดแก้ว
โทร. 02-3298506, 02-3298000 ต่อ 7004
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
งานทะเบียน
นวพร รัตนสินธุ์ 
โทร. 02-3298503, 02-3298000 ต่อ 7149, 7138 

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สุพัตร์ตา ติรกาญจน์ 
โทร. 02-3298503, 02-3298000 ต่อ 7149, 7138 
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
งานบัณฑิตศึกษา
นุจรีย์  อินอุดม 
โทร02-329-850102-3298000 
ต่อ 7163 
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
 
งานโสตทัศนูปกรณ์
วิไล  ปั้นปิตานุสรณ์ 
โทร. 02-3298000 ต่อ 7137, 7007 
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
มงคล  เรืองบุบผา
โทร. 02-3298000 ต่อ 7137, 7007 
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
วรัญญู แก่นทองหลาง
โทร. 02-3298000 ต่อ 7121
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
   
 
งานนโยบายและแผน
   
มณฑา  สุวรรณรัตน์
โทร. 02-3298000 ต่อ 7006
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
งานกิจการนักศึกษา
วุฒิชัย สอนพรหม 
 
 
งานเอกสารการพิมพ์
   
ทศพล เปลี่ยนประเสริฐ 
โทร. 02-3298000 ต่อ 7009, 7147 
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   
อภิสิทธิ์  แสนหล้า
โทร. 02-3298000 ต่อ 7150, 7015
อีเมลล์ : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปิยวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
โทร. 02-3298000 ต่อ 7150, 7015
อีเมลล์ : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ทัตเทพ  หอมงาม
โทร. 02-3298000 ต่อ 7150, 7015
อีเมลล์ : 
 
งานบริหารการวิจัย
จันทร์เพ็ญ เจริญยัง
โทร. 02-329-8501, 02-3298000 ต่อ 7075
แฟกซ์ : 02-3298501 
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
งานวารสาร
นุจรีย์  อินอุดม 
โทร02-329-850102-3298000ต่อ 7163, 7013
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
งานประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารองค์ความรู้
ชิษณุพงศ์ ป้อมงาม
โทร. 02-3298000 ต่อ 7010
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
รังสรรค์ เสนีย์เดชกุล
โทร. 02-3298000 ต่อ 7151
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
วทัญญา  วิสาระโท
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.02-3298000 ต่อ 7154
อีเมลล์ : kwwatany@kmitl.ac.th 
พัชรี  ชูอำไพ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.02-3298000 ต่อ 3659
อีเมลล์ : kopatcha@kmitl.ac.th
ณัฐธิดา  เปรมเพ็ชร
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.02-3298000 ต่อ 3638
อีเมลล์ : kunuttid@kmitl.ac.th
ปฏิบัติงานที่ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
สดศรี  นกอยู่
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 02-3298000 ต่อ 7077
อีเมลล์ : 

  

ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง

 

พัชรนันท์  ธนะพลับเจริญสุข
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.02-3298519  และ 02-3298000 ต่อ 3655
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

สุรางค์  เกกีงาม
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.02-3298519  และ 02-3298000 ต่อ 3655
อีเมลล์ : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
UA-101020511-1