คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Posted in คณาจารย์และบุคลากร

 

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พุฒทองศิริ
Asst.Prof.Tongchai Puttongsiri

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ทวีกิจการ
Assist.Prof.Dr. Praveena Taveekijakarn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รองคณบดี 

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งตะวัน ยมหล้า

รองคณบดี 


ู้ช่วยศาสตราย์ ลือพงษ์ ลือนาม

รองคณบดี 


ดร.สมศักดิ์  ครามโชติ

ผู้ช่วยคณบดี 
 


ดร.พจนา สีขาว
ผู้ช่วยคณบดี 


ดร.กุลชัย  กุลตวนิช
ผู้ช่วยคณบดี 

 


 
 
 


นางสาวมณฑา  สุวรรณรัตน์
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

 

 
 
 
 
 
UA-101020511-1