คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Posted in คณาจารย์และบุคลากร

 

 


ผศ.ดร.มณฑล แก่นมณี
Asst.Prof.Dr.Monthon Ganmanee
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

 


ผศ.ดร.ปวีณา ทวีกิจการ
Assist.Prof.Dr. Praveena Taveekijakarn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รองคณบดี 

รศ.ดร.ทิพวรรณ  ลิมังกูร

Assoc.Prof.Dr.Tippawan Limunggura
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รองคณบดี 


ศ.ดร.กัญจนา แซ่เตียว
Asst.Prof.Dr.Kanjana Saetiew 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รองคณบดี 


รศ.ดร.กนก เลิศพานิช
Asst.Prof.Dr.Kanok Lertpanich
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รองคณบดี 
 


ผศ.ดร.ณัฐกร  สงคราม
Asst.Prof.Dr.Nutthakorn Songkram
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยคณบดี 


ผศ.ดร.ชนาธิป  ธรรมการ
Asst.Prof.Dr.Chanathip Thammakarn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ช่วยคณบดี 

 


ผศ.ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช
Asst.Prof.Dr.Somsak Kuhasawanwatch
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หัวหน้าภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร 

ผศ.ดร.ลำแพน ขวัญพูล
Asst.Prof.Dr.Lampan Khurnpoon
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ผศ.ดร.กนกรัตน์  ศรีกิจเกษมวัฒน์
Asst.Prof.Dr..Kanokrat Srikijkasemwat
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง


 
 
 

รศ.ดร.สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์
Assoc.Prf.Dr.Suneerut Ruangsomboon
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หัวหน้าศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน


นางพัชรี  เกิดชุ่ม
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

 

 
 
 
 
UA-101020511-1