ประวัติคณะ

Posted in เกี่ยวกับคณะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเดิมเป็น "โรงเรียนเกษตรกรรมนครปฐม" สังกัดกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิ การตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเมื่อกรมอาชีวศึกษามีโครงการพัฒนาด้านอาชีวศึกษาในปี พ.ศ.2509โดยรัฐบาล ได้อนุมัติให้กู้เงินจากธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยมาดำเนินการปรับปรุงวิทยาลัยและ โรงเรียน อาชีวศึกษาสาขาช่างและเกษตรกรรม โรงเรียน และ วิทยาลัยเกษตรกรรม 10 แห่งได้รับเลือกเข้าอยู่ในโครง การอาชีวศึกษานี้ซึ่งโรงเรียนเกษตรกรรมนครปฐมเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมแห่งหนึ่งที่รวมอยู่ในโครงการนี้ และเมื่อ พ.ศ.2513โรงเรียนเกษตรกรรมนครปฐมได้ย้ายมาตั้งที่เขตลาดกระบังกรุงเทพฯและได้มีการประกาศ เรียกชื่อโรงเรียนเกษตรกรรมแห่งนี้ว่า"โรงเรียนเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร" คำว่า "เจ้าคุณทหาร" ที่ต่อท้ายชื่อ โรงเรียนเกษตรกรรม มีไว้เพื่อ เป็นอนุสรณ์แด่ เจ้าพระยาสุรวงษ ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ผู้เป็นบิดาท่านเลี่ยม ซึ่งเมื่อครั้งที่ท่านเป็นผู้ควบคุมและดำเนินการขุดคลองประเวศน์บุรีรมย์มาถึงตำบลหัวตะเข้เขตลาดกระบังสังเกต เห็นว่าเมื่อเลิกงานคนงานที่รับจ้างทำการขุดคลองบริเวณนี้จะตั้งวงดื่มสุราเล่นการพนันทะเลาะวิวาทและฆ่าฟันกัน ตายเป็นประจำ จึงได้คิดหาทางที่จะช่วยคนเหล่านี้และเห็นว่าวิธีที่จะช่วยได้คือให้การศึกษา แก่บรรดา ลูก-หลานของคนเหล่านี้

ท่านเลี่ยมและสามีคือคุณหลวงพรตพิทยพยัตได้บริจาคที่ดิน1,500ไร่ให้เป็นสถานศึกษาตามเจตจำนงของบิดา โดยเริ่มแรกตั้งโรงเรียนประถมและมัธยมขึ้นซึ่งคือโรงเรียนพรตพิทยพยัตในปัจจุบัน ต่อมาท่านเลี่ยมได้ยก ที่ดินที่เหลือทั้งหมด 1,041ไร่ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ.2500ซึ่งกรมอาชีว ศึกษาได้ใช้พื้นที่แห่งนี้ เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร โรงเรียนเกษตรกรรมเจ้าคุณทหารได้มี การปรับปรุงและ เปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา อัตรากำลังทั้งครู อาจารย์คนงานภารโรงรวมทั้งเงินงบประมาณ ก้าวหน้ามาเป็นลำดับ จนได้รับการสถาปนาเป็น "วิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร" เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2517 ต่อมาเมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2522วิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหารได้โอนมาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบังสังกัดทบวง มหาวิทยาลัยและได้รับการยกฐานะเป็น "คณะเทคโนโลยีการเกษตร"   มาจน ทุกวันนี้

 

วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

"สนับสนุนสถาบันสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ ใน ๑๐ ของภูมิภาคอาเซียนในปี ค.ศ.๒๐๒๐ และมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรชั้นนำ ๑ ใน ๕ ของประเทศ"

ปรัชญา

" จัดการศึกษา วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร "

ปณิธาน

มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อันเป็นคุณประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการเกษตรของประเทศไทยให้มีความความยั่งยืนและเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศ รวมทั้งส่งเสริมโอกาสการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก อันจะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม

วัตถุประสงค์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีหน้าที่ในการผลิตบุคลากรและผลงานทางวิชาการด้านการเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อสนองตอบต่อสังคมและการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการเกษตรในระดับปริญญา ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ ตามความต้องการของสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบต่อสังคม รู้จักคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและนำความรู้มาใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคม

2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการเกษตรออกสู่สังคมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าของสังคมและโลก

3. เพื่อสนองนโยบายของรัฐ และความต้องการของเอกชน ในการพัฒนาคุณภาพของประชากร

โครงสร้างคณะเทคโนโลยีการเกษตร

การบริหารงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา 9 หลักสูตร คือ

1. สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง

       หลักสูตรสัตวศาสตร์

       หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง

2. สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร

       หลักสูตรพัฒนาการเกษตร

       หลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร

       หลักสูตรการจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

        หลักสูตรพืชไร่

        หลักสูตรปฐพีวิทยา

        หลักสูตรพืชสวน

        หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช

 

และมีหน่วยงาน เทียบเท่าสาขาวิชาอีก 1 หน่วยงานคือ ส่วนบริหารงานทั่วไป ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับงานต่างๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนทั้งจากสาขาวิชาและส่วนกลาง รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ส่วนบริหารงานทั่วไปประกอบด้วย 20 งาน คือ งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ) งานอาคารสถานที่ งานทรัพยาการบุคคล งานนโยบายและแผน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานทะเบียน งานบัณฑิตศึกษา งานฝึกอบรม งานโสตทัศนูปกรณ์ งานกิจการนักศึกษา งานยานพาหนะ งานวิจัย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเอกสารการพิมพ์ งานวารสาร งานประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารองค์ความรุ้ และส่วนบริหารงานทั่วไปทั้ง 3 สาชาวิชา

UA-101020511-1