ประวัติท่านเจ้าคุณทหาร

Posted in เกี่ยวกับคณะ

(ภาพสแกนจากฟิล์ม ณ หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

ประวัติ

เจ้าพระยาสุรวงษไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) เจ้าคุณทหาร

รำลึกพระคุณท่านเจ้าคุณทหาร

เจ้าพระยาสุรวงษ ไวยวัฒน์        ท่านได้จัด  มอบที่ดิน  เพื่อสร้างสรรค์

ด้วยเล็งเห็น คุณค่า สถาบัน       ชนทุกชั้น  ได้ศึกษา  วิชาการ

เราชาว สจล. ขอรำลึก           จิตสำนึก  ในพระคุณ  เจ้าคุณทหาร 

น้อมเกศา  บวงสรวง  ดวงวิญญาณ    ขอท่านจง  อภิบาลลูกหลานเทอญ

 

ประพันธ์โดย อาจารย์จิตกานต์ ไพรศรี

ในนามคณะเทคโนโลยีการเกษตร

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

UA-101020511-1