หลักสูตรและแผนการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี พ.ศ.2559-2560

Posted in เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี พ.ศ.2560

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี พ.ศ.2559

( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร

( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

 

หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี พ.ศ.2559

( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร

( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาสัตวศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี พ.ศ.2560

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

 

 

 

 

 

UA-101020511-1