หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรปริญญาเอก

เกษตรศาสตร์และการจัดการทรัพยากร

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรู้และความสามารถในสาขาต่าง ๆ ทางเกษตรศาสตร์และการจัดการทรัพยากร ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผนจัดการทรัพยากรและปัจจัยการผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับประเทศและนานาชาติได้อย่างเหมาะสม