หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรปริญญาโท

เกษตรศาสตร์

ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในระดับที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เป็นผู้นำทางวิชาการที่สามารถสร้างผลงานวิจัยด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สัตวศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม

ผลิตมหาบัณฑิตที่มีองค์ความรู้
เพื่อบูรณาการงานวิจัยด้านสัตวศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ 

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรทางน้ำ

ผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะในการทำวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรทางน้ำให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และความมั่นคงทางอาหาร

การสื่อสารและวิทยาการสารสนเทศทางการเกษตร

จัดการองค์ความรู้ ควบคู่วิทยาการ สื่อสารการเกษตร นำประเทศยั่งยืน

  

นวัตกรรมพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร

บูรณาการศาสตร์ด้านการส่งเสริม
การจัดการทรัพยากร ธุรกิจเกษตร
การสื่อสารและสารสนเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพื้นที่