ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพ 10520 

โทรศัพท์

02-3298000 ต่อ 7149,7138
095-969-2975
091-739-0540

Email

Agri-tech@kmitl.ac.th

Social Media