หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรปริญญาตรี

เทคโนโลยีการผลิตพืช

ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ด้านการผลิตพืช
 

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์

ผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์

นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรการประมง

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์การประมง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตบัณฑิตที่พร้อมมุ่งเน้นเพื่อเป็น
นักภูมิทัศน์ที่มีความเชี่ยวชาญ

นิเทศศาสตร์เกษตร

ก้าวทันวิทยาการ สื่อสารถูกต้อง
พัฒนาการเกษตรถูกทาง

พัฒนาการเกษตร

เรียนรู้ศาสตร์พระราชา
พัฒนาชุมชนเกษตรไทย

การจัดการสมาร์ตฟาร์ม

บูรณาการความรู้ด้านการเกษตร
มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมนำพาเกษตรกรไทยยุคใหม่

หลักสูตร 2 ปริญญา Agrinovator

Agriculture X Engineering
หลักสูตรสายพันธุ์ใหม่ ครั้งแรก และหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่จะสร้าง “เกษตรนวัตกร” ผู้ที่จะมาปฏิวัติวงการเกษตรไทย