หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรทางน้ำ