ส่วนสนับสนุนวิชาการ

มณฑา
นางสาวมณฑา สุวรรณรัตน์ ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ
สุมณต์
นางสาวสุมณต์ คำรังศรี เลขานุการฯ

งานบริหารกลาง

ณัฐธิดา
นางณัฐธิดา เปรมเพ็ชร
รังสรรค์
นายรังสรรค์ เสนีย์เดชกุล
สุภาภรณ์
นางสาวสุภาภรณ์ ศรีทองนวล

งานบริการวิชาการ (ป.ตรีและบัณฑิต) งานบริการการเรียนการสอน (ทะเบียน เอกสารการพิมพ์) ประกันคุณภาพการศึกษา บริหารองค์ความรู้และวิเทศสัมพันธ์

นุจรีย์
นางนุจรีย์ อินอุดม
ชิษณุพงศ์
นายชิษณุพงศ์ ป้อมงาม
เอกวุฒิ
นายเอกวุฒิ ด่านอรุณ
วิลาสินี
นางสาววิลาสินี หอมระรื่น
อาซูรา
นางสาวอาซูรา อูมา
ทศพล
นายทศพล เปลี่ยนประเสริฐ

งานกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และการพัฒนาอาชีพ

วุฒิชัย
นายวุฒิชัย ศรพรหม
โกสุม
นางโกสุม พึ่งพรพรหม

งานบริหารการวิจัยและบริหารองค์ความรู้

ณิชยา
นางสาวณิชยา สืบสุข

งานบริการศูนย์วิจัยร่วมฯ

พัชรี
นางสาวพัชรี ชูอำไพ

งานยุทธศาสตร์คณะ (แผนงานและพัสดุ ทรัพยากรบุคคล) การเงินและบัญชี

สุกานดา
นางสาวสุกานดา ลิ้มถาวรรัตน์
นริศรา
นางสาวนริศรา รวยกิจการ
สุกัญญา
นางสาวสุกัญญา สมหมาย
จุฬารัตน์
นางสาวจุฬารัตน์ กันภัย
กาญจนา
นางกาญจนา ชัยนุช
สุรางค์
นางสาวสุรางค์ เกกีงาม

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการพิมพ์ โสตทัศนูปกรณ์

ปิยวัฒน์
นายปิยวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
วิไล
นางสาววิไล ปั้นปิตานุสรณ์
มงคล
นายมงคล เรืองบุบผา

อาคารสถานที่บำรุงรักษา

พัชรนันท์
นางพัชรนันท์ ธนะพลับเจริญสุข
ฉัตรชัย
นายฉัตรชัย สีชมภู
เสน่ห์
นายเสน่ห์ ละชั่ว
สุวรรณ
นายสุวรรณ ไกรพัฒน์
รุ่งพิทธยา
นายรุ่งพิทธยา นกอยู่
ลำจวน
นางลำจวน แพลอย งานแปลงปลูกพืช
นิภา
นางนิภา ฟักหอม งานฟาร์มเลี้ยงสัตว์
รุ่งโรจน์
นายรุ่งโรจน์ อยู่ทอง งานปฏิบัติการภาคสนาม และอาคารสถานที่
ประเมิน
นายประเมิน เจริญผล งานแปลงปลูกพืช
บัญชร
นายบัญชร คงเกษม งานห้องปฏิบัติการ
บุญอุ้ม
นายบุญอุ้ม ฟักหอม งานฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ประพาน
นางประพาน จ้อยช้างเนียม งานแม่บ้าน

ลูกจ้าง IBU

โดม
นายโดม เปลี่ยนประเสริฐ
เอื้อม
นางสาวเอื้อม เครือวัลย์
วิรัตน์
นายวิรัตน์ นาคศรีสุข
บุษกร
นางบุษกร วุฒิประเสริฐ
สุรีย์
นางสาวสุรีย์ ทองแสง
ณัฎฐนันท์
นางณัฎฐนันท์ ระแสนพรหม
วาสนา
นางวาสนา นาคศรีสุข
ประคอง
นางประคอง เพ็ชรขำ
ขนิษฐา
นางสาวขนิษฐา แสนบุดดี