ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน

นักวิทยาศาสตร์

ณหทัย
ณหทัย วิจิตโรทัย
นุจรี
นุจรี บุญแปลง
วสันต์
วสันต์ แสงอินทร์
จรจรยา
จรรยา คงฤทธิ์
สมมารถ
สมมารถ อยู่สุขยิ่งสถาพร
จันทรา
จันทรา ดีมาก
จรงค์ศักดิ์
ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน
สุรีวัลย์
สุรีวัลย์ ศรีจาด
สุภาพรรณ
สุภาพรรณ ศฤงฆาร
บุปผา
บุปผา จงพัฒน์
จวรรชนก
จวรรชนก ปรีสงค์
จันทร์เพ็ญ
จันทร์เพ็ญ เอื้อสกุลรุ่งเรือง

นักวิชาการเกษตร

นิภาพร
ดร.นิภาพร ยลสวัสดิ์
อำพล
อำพล กล่อมปัญญา
ธนสิน
ธนสิน ทับทิมโต
สุริยสิทธิ์
สุริยสิทธิ์ สมนึก
ประพัฒน์
ประพัฒน์ อธิปัญจพงษ์