ภาควิชานวัตกรรมการสื่อสารและพัฒนาการเกษตร

ภาควิชานวัตกรรมการสื่อสารและพัฒนาการเกษตร

       “ภาควิชาเทคนิคเกษตร” (ชื่อแรกของภาควิชา) ได้เริ่มก่อเกิดมาเมื่อมีการปรับเปลี่ยนจาก “วิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร” เป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตร” เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2522 โดยเป็นการจัดตั้งภาควิชาในระยะเริ่มแรก ซึ่งมีอยู่ 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาเทคนิคเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และภาควิชาบริหารธุรกิจเกษตร สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยภาควิชาได้ผ่านการปรับเปลี่ยนและพัฒนามาเป็นระยะ ๆ ดังนี้
       ในช่วงแรก (พ.ศ.2522-2529) ภาควิชาเทคนิคเกษตรรับผิดชอบหลักสูตร ปวช.เกษตรกรรม และ ปวช.ช่างเกษตร โดยรับนักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาตอนต้นมาศึกษาต่อทางด้านวิชาชีพ เรียน 3 ปี เป็นการสอนที่เน้นประสบการณ์ตรง เน้นทักษะปฏิบัติ นอกจากนี้ภาควิชายังได้รับผิดชอบ ในหลักสูตร ปวส.เกษตรกรรม ปวส.(ไม้ดอกไม้ประดับ) และ ปวส.ช่างเกษตร ในขณะเดียวกันบุคลากรในภาควิชาในขณะนั้นต้องมีหลากหลายเพราะต้องรับผิดชอบรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม และวิชาชีพ ซึ่งวิชาพื้นฐานเหล่านี้มีระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ภาควิชาต้องรับผิดชอบการเรียนการสอนหมดทุกรายวิชา ซึ่งต่อมาได้ปรับเปลี่ยนแยกย้ายไปสังกัดคณะและภาควิชาอื่น จนกระทั่งปี พ.ศ.2528 คณะได้ปรับเปลี่ยนนโยบายจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นรับผิดชอบการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และมีมติที่ประชุมให้ภาควิชางดรับนักศึกษาระดับ ปวช. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 ภาควิชาจึงต้องปรับเปลี่ยนไปดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
       ต่อมาในปี พ.ศ.2531 ภาควิชาได้เปิดหลักสูตรพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) โดยรับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ ปวส.เกษตรกรรมหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จบแล้วได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการเกษตร) และปี พ.ศ.2538 ภาควิชาได้เริ่มขยายโดยเปิดหลักสูตร 4 ปี รับนักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีการสอบตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
       การเติบโตครั้งสำคัญของภาควิชาคือ ปี พ.ศ.2546 ภาควิชาได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) ขึ้นมาเป็นปีแรก ต่อมาในปี พ.ศ.2547 ได้เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร เพื่อรองรับนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเกษตรและนิเทศศาสตร์เกษตรที่สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา จนกระทั่งในปี พ.ศ.2551 จึงได้เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร 4 ปี รับนักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และในปี พศ.2552 ภาควิชาได้ยุติการดำเนินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี เหลือแต่หลักสูตร 4 ปี ทั้ง 2 หลักสูตร
       ในช่วง พ.ศ.2552 เป็นต้นมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของภาควิชาตามนโยบายคณะและสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนจากคำว่าภาควิชาเป็นสาขาวิชาและการกลับมาเป็นภาควิชาอีกครั้ง การรับหลักสูตรจากภาควิชาอื่นเข้ามา ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจเกษตร หลักสูตรทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม จึงทำให้มีการปรับเปลี่ยนชื่อจากภาควิชาเทคนิคเกษตรเป็นสาขาวิชาบริหารธุรกิจและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร และภาควิชานวัตกรรมการสื่อสารและพัฒนาการเกษตร ในปัจจุบัน โดยมีหัวหน้าภาควิชาจากระยะเริ่มต้นถึงปัจจุบันจำนวน 11 ท่าน
       ปัจจุบัน ภาควิชานวัตกรรมการสื่อสารและพัฒนาการเกษตร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร ระดับปริญญาโท จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชานวัตกรรมพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการสื่อสารและวิทยาการสารสนเทศทางการเกษตร โดยภาควิชาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของรายวิชา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อม กิจกรรม สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม ทันสมัย ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ผู้เรียน และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีทักษะสูง มีสมรรถนะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นนักคิดนักปฏิบัติที่สามารถนำความรู้ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ไปใช้ในการพัฒนางานภาคการเกษตรทั้งในระดับบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บุคลากรภาควิชานวัตกรรมการสื่อสารและพัฒนาการเกษตร

กนก
รศ.ดร.กนก เลิศพานิช หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมการสื่อสารและพัฒนาการเกษตร

หลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร

ณัฐกร
รศ.ดร.ณัฐกร สงคราม ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร
สมศักดิ์
รศ.ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช ประธานหลักสูตรการสื่อสารและวิทยาการสารสนเทศทางการเกษตร
กุลชัย
ผศ.ดร.กุลชัย กุลตวนิช
กนก
รศ.ดร.กนก เลิศพานิช
พัชรา
ผศ.ดร.พัชรา เอี่ยมกิจการ สบายใจ
รัตมา
ดร.รัตตมา รัตนวงศา
ธนัท
ดร.ธนัท สมณคุปต์
รัญคุณานิชช
ดร.รัญคุณานิชช กันหลง
ปฐมาพร
ผศ.ดร.ปฐมาพร เนตินันท์

หลักสูตรพัฒนาการเกษตร

ดวงกมล
ผศ.ดร.ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์ ประธานหลักสูตรพัฒนาเกษตร
ปัญญา
รศ.ดร.ปัญญา หมั่นเก็บ ประธานหลักสูตรนวัตกรรมพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
สุณีพร
รศ.ดร.สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์
ลือพง
ผศ.ลือพงษ์ ลือนาม
จีรนันท์01
ผศ.ดร.จีรนันท์ เขิมขันธ์
พีรชัย
ผศ.พีรชัย กุลชัย
พิษณุ
ผศ.ดร.พิษณุ แก้วตะพาน