Plant Production Technology

ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

       ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มุ่งให้การศึกษาและส่งเสริมความรู้เพื่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตพืช ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และกระจายรายได้สู่ทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมประชาคมจำนวนมาก การกำหนดโครงสร้างหลักสูตรจึงได้คำนึงถึงเนื้อหาความรู้ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานในสาขาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และนำมาใช้เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และประสบการณ์ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติมากเพียงพอที่จะประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและทำงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศอย่างยั่งยืน
       เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถนำความรู้ทางทฤษฎี และประสบการณ์การฝึกงานมาปรับใช้ในการคิดวิเคราะห์ศึกษาค้นคว้าวิจัย และเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์เกษตร ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาในการทำงานการอาชีพอย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม สามารถสื่อสารและปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น พัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบริการและความต้องการทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรของสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน

บุคลากรภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ธีรวัฒน์
ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ศรุตโยภาส หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
กัญจนา01
รศ.ดร.กัญจนา แซ่เตียว
มณทินี
รศ.ดร.มณทินี ธีรารักษ์
จำรูญ01
รศ.ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา
อำมร
รศ.ดร.คำรณวิทย์ ทิพย์มณี
มยุรา
ศ.ดร.มยุรา สุนย์วีระ
เกษม
รศ.ดร.เกษม สร้อยทอง
พรหมมาศ
รศ.ดร.พรหมมาศ คูหากาญจน์
สมศักดิ์
รศ.ดร.อภิศักดิ์ โพธิ์ปั้น
ถนิมนันต์
รศ.ดร.ถนิมนันต์ เจนอักษร
ศรายุทธ
ผศ.ดร.ศรายุทธ ผลโพธิ์
ลำแพน
ผศ.ดร.ลำแพน ขวัญพูล
ช่อแก้ว
ดร.ช่อแก้ว อนิลบล
พัชราภรณ์
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุวอ
Picture4
ดร.มัลลิกา กิลาโส
สมศักดิ์ 01
ผศ.ดร.สมศักดิ์ ครามโชติ
นงลักษณ์
ผศ.ดร.นงลักษณ์ เภรินทวงศ์
ภัทรารัตน์01
ผศ.ดร.ภัทรารัตน์ เทียมเก่า
พจนา
ผศ.ดร.พจนา สีขาว
พรทิวา
ผศ.พรทิวา กัญยวงศ์หา
สุกัญญา
ผศ.ดร.สุกัญญา แย้มประชา
นิตยา
ผศ.ดร.นิตยา ผกามาศ
ธีรวัฒน์
ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ศรุตโยภาส
สมเกียรตื
ผศ.ดร.สมเกียรติ สีสนอง
กรรณ
ผศ.กรรณ จินดาประเสริฐ
ไพรัตน์
ผศ.ไพรัตน์ พิมพ์ศิริกุล
สุดที่รัก01
ผศ.สุดที่รัก สายปลื้มจิตต์
มัทธนา
ดร.มัทธนา ตันชัย
วันอาสาฬห์01
อ.วันอาสาฬห์ พิทักษ์
Picture1
อ.ธนา กั่วพานิช
Picture2
ดร.ปัทมา นิตไธสง
ชมัยพร
ดร.ชมัยพร อนุวงศ์
นาตยา
ผศ.ดร.นาตยา มนตรี