ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

อ ธงชัย
ผศ.ดร.ธงชัย พุฒทองศิริ Asst.Prof. Dr.Tongchai Puttongsiri
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
รุ่งตะวัน
รศ.ดร.รุ่งตะวัน ยมหล้า Assoc.Prof. Dr.Rungtawan Yomla
รองคณบดีฯ
อนัญญา01
ผศ.ดร.อนัญญา เจริญพรนิพัทธ Asst.Prof. Dr.Ananya Jarernpornnipat
รองคณบดีฯ
ลือพง
ผศ.ลือพงษ์ ลือนาม Asst.Prof. Luepong luenam
รองคณบดีฯ
กุลชัย
ผศ.ดร.กุลชัย กุลตวนิช Asst.Prof. Dr.Kulachai Kultawanich
ผู้ช่วยคณบดี
ธีรวัฒน์
ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ศรุตโยภาส Asst.Prof. Dr.Teerawat Sarutayophat
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สมชาย
รศ.ดร.สมชาย หวังวิบูลย์กิจ Assoc.Prof. Dr.Somcha Wangwibulkit
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง
กนก
รศ.ดร.กนก เลิศพานิช Assoc.Prof. Dr.Kanok Lertpanich
หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมการสื่อสารและพัฒนาการเกษตร
มณฑา
นางสาวมณฑา สุวรรณรัตน์ Ms.Montha Suwanrath
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ