คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

แนวทางการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรนั้น ใช้ประกาศนโยบายบริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่นำเสนอสภาสถาบัน เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 แเป็นแนวทางการดำเนินงาน นอกเนือจากการปฏิบัติงานเพื่อสนองนโยบายของสถาบันตาม OKR ที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

ผู้นำด้านการเรียนรู้และแก้ปัญหา ด้านการเกษตรของประเทศ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

เป้าหมายด้านการผลิตบัณฑิต และการจัดการการเรียนรู้

ด้านหลักสูตร ประกอบด้วย
1.1 ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อตอบโจทย์การประกอบอาชีพเกษตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และสร้างหลักสูตรใหม่จากการร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วนทั้งในและต่างคณะ (AI ร่วมกับ Big data)
ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติจากการลงมือทำจริง ร่วมกับชุมชน หรือสถานประกอบการ
1.2 การพัฒนาบัณฑิตต่อเนื่อง โดยการเปิดหลักสูตรระยะสั้น เพื่อ Reskill upskill และ Multi-skill:
สร้างหลักสูตรแบบ Non-degree ที่ส่งเสริมให้มีการจัดการสอนที่เน้นให้ทำได้จริง เช่น เกษตรภูมิทัศน์ การปลูกผัก
แบบไฮโดรโปนิกส์ การปลูกผักออกานิคส์ หรือ Smart farm และเกษตรแม่นยำ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้น
(Credit bank) เพื่อให้เกิดอาขีพใหม่ของผู้เข้าศึกษา
1.3 พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ที่สามารถใช้ได้ทั้งผู้ที่เรียนในระบบและผู้สนใจภายนอก เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์
สร้างเกษตรกรที่ประกอบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE)
1.4 สร้างหลักสูตรนานาชาติที่เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่เน้นการได้ลงมือปฏิบัติจริง
ด้านนักศึกษา ประกอบด้วย
2.1 ส่งเสริมกิจกรรมที่สนับสนุนอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่สำเร็จจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ต้องมีทักษณะตามอัตลักษณ์สถาบัน “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” และมีจิตอาสา
2.2 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนานักศึกษา
 ด้านห้องเรียนและอื่นๆ
3.1 ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้อง
3.2 ปรับปรุงและพัฒนาแปลงทดลอง โรงเรือนให้เหมาะสมและทันสมัยต่อการเรียนการสอน
3.3 เพิ่มพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน (Co-working spaces) ให้กับนักศึกษา
3.4 ปรับปรุงและพัฒนาหรือจัดสร้างอาคารนวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง
 

เป้าหมายด้านการวิจัย

1. ส่งเสริมการวิจัยที่เน้นการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ได้จริงทั้งภายในและนอกองค์กร
โดยตอบโจทย์พื้นที่และสามารถแก้ปัญหาประเทศชาติได้
2. ส่งเสริมงานวิจัยที่สร้างบุคลากรทางด้านการเกษตรและการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนางานทางด้านการเกษตรของประเทศไทย
3. ส่งเสริมงานวิจัยที่เน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์ทั้งภายในและนอกคณะ รวมทั้งนอกสถาบันและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการวิจัยของคณาจารย์รุ่นใหม่ร่วมกับนักวิจัยพี่เลี้ยง

เป้าหมายด้านการบริการวิชาการ

1.ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัยและวิชาการของคณะฯ แปลงองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การบริการวิชาการ
2. ส่งเสริมกิจกรรมการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อต่อยอดและสร้างความมั่นคงทางการเกษตรให้แก่บุคคลทุกช่วงวัย
3. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ โดยการสร้างห้องปฏิบัติการเพื่อรับรองสินค้าเกษตร Organic Thailand

เป้าหมายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1. สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมของคณะฯ
2. ส่งเสริมโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษา
3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในและนอกสถาบัน

เป้าหมายด้านการจัดการองค์กร

ด้านการบริหารจัดการองค์กร ประกอบด้วย
1.1 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในคณะฯ ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน
1.2 บริหารงานให้มีความคล่องตัว และใช้ระบบ e-office ทุกส่วนงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถาบันฯ
1.3 สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.4 การปรับปรุงและพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประหยัดพลังงาน
1.5 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของคณะ เพื่อสร้างความสุขในการทำงาน
1.6 ส่งเสริมการผลิตสื่อและการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานของบุคลากร
ด้านทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการให้เพิ่มคุณวุฒิหรือตำแหน่งทางวิชาการ
2.2 ส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบสมัยใหม่
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนสายวิชาการให้มีความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช้ผลงานตีพิมพ์ เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดในการทำงาน (การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการแข่งขัน /ประกวดต่างๆ การจัดฝึกอบรมเพื่อหารายได้ หรือ การเป็นที่ปรึกษาองค์กรภายนอก หรือการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติงานจริงกับภาคอุตสาหกรรม)
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนสายสนับสนุนวิชาการ ให้ได้รับการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องหรือสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ด้านการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตร และการบริหารงานคณะฯ
3.2 ประเมินความเสี่ยงและติดตามความเสี่ยงด้วยระบบของสถาบันฯ
ด้านการหารายได้
4.1 พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ของคณะฯ เพื่อการหารายได้
4.2 สร้างกิจกรรมหารายได้จากงานบริการวิชาการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์

เป้าหมายด้านความเป็นจิตอาสา

1.การสร้างเครื่อข่ายจิตอาสาเพื่อการพัฒนานักศึกษา
2.การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะฯ มีความเป็นจิตอาสา

เป้าหมายด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

1. การจัดทำ E-learning เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน หารายได้
2. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร (คลิป/วิดิโอ และอื่นๆ)
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรในคณะ
4. พัฒนาพื้นที่จัดแสดงผลงานที่สร้างชื่อเสียงของคณะเทคโนโลยีการเกษตร