ประวัติความเป็นมา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเดิมเป็น “โรงเรียนเกษตรกรรมนครปฐม”  ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม  สังกัดกรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
ในช่วงปีการศึกษา 2509  กรมอาชีวศึกษามีโครงการพัฒนาอาชีวศึกษา รัฐบาลได้อนุมัติให้กู้เงินจากธนาคารโลก และธนาคารแห่งประเทศไทย
มาดำเนินการปรับปรุงวิทยาลัย  โรงเรียนอาชีวศึกษา ทางสาขาช่างและเกษตรกรรม รวมทั้งการผลิตครูอาชีวศึกษา ก่อนที่จะย้ายโรงเรียนเกษตรกรรมนครปฐม มาตั้งที่อำเภอลาดกระบังนั้น กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการจะนำที่ดินซึ่งท่านเลี่ยมบริจาคมาปรับปรุง สถานศึกษาอาชีวชั้นสูงให้เป็นวิทยาลัยเจ้าคุณทหาร  ต่อมาเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2513  จึงได้ย้ายโรงเรียนเกษตรกรรมนครปฐม มาตั้ง ณ ที่แห่งนี้ และได้มีการประกาศเรียกชื่อโรงเรียนเกษตรกรรมแห่งใหม่นี้ว่า “โรงเรียนเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร”

 • คำว่า “เจ้าคุณทหาร”

  ที่ต่อท้ายชื่อโรงเรียนเกษตรกรรม  มีไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าพระยาสุรวงษไวยวัฒน์
  (วร บุนนาค) ซึ่งท่านเป็นผู้จัดหาที่ดินริมคลองประเวศบุรีรมย์  ท้องที่ลาดกระบัง  หัวตะเข้  
  เมื่อครั้งที่ท่านเป็นผู้ควบคุมและดำเนินการขุดคลองแห่งนี้ มาจนถึงท้องที่ลาดกระบัง หัวตะเข้
  สังเกตเห็นคนงานรับจ้างที่ทำการขุดคลองบริเวณนี้ เมื่อเลิกงานก็ดื่มสุรามึนเมา เล่นการพนันทะเลาะวิวาท และฆ่าฟันกันตายอยู่เป็นเนืองนิจ จึงได้ปรารภกับท่านเลี่ยมผู้เป็นธิดา หาทางที่
  จะช่วยคนเหล่านี้ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งมีอยู่ทางเดียว คือให้การศึกษาแก่บรรดา
  ลูกหลานของคนเหล่านี้ ท่านจึงได้จัดหาที่ดินแปลงใหญ่บริเวณริมคลองประเวศบุรีรมย์ ท้องที่ลาดกระบัง หัวตะเข้ ประมาณ 1,500 ไร่    โดยตั้งใจจะให้ที่ดินผืนนี้เป็นสถานศึกษาให้ความรู้
  แก่อนุชนรุ่นหลัง ให้มีสติปัญญาและมีอาชีพที่ดีให้ได้
   
 • โรงเรียนเกษตรกรรม เจ้าคุณทหาร

  ได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในด้านการศึกษา ทั้งอัตรากำลัง    ครู อาจารย์ คนงาน ภารโรง และเงินงบประมาณ
  โดยดำเนินการ ก้าวหน้ามาเป็นลำดับ จนได้รับการสถาปนา 
  เป็น “วิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร” เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2517  ต่อมาเมื่อวันที่  22 เมษายน พ.ศ. 2522  วิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร  ได้โอนมาสังกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ซึ่งสังกัดทบวง มหาวิทยาลัย และเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตร”
  โรงเรียนเกษตรกรรม เจ้าคุณทหาร
 • ปัจจุบัน

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงและเปลี่ยน
  แปลงโครงสร้างของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ โดยทบวงมหาวิทยาลัยถูกยุบเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีชื่อเรียกว่า “สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ตาม พ.ร.บ. ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา
  ปัจจุบัน