ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


บริษัท อดัมส์เอ็นเตอร์ไพรเซส ประกาศรับสมัครงาน รายละเอียดเพิ่มเติม ViewDoc
Read More...

เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
Read More...

บริษัท กรุงเทพทรัค เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่มีมาตรฐาน จากการรับรองจากสถาบันยานยนต์แห่งประเทศไทย  ในการนี้บริษัท ขอประชาสัมพันธ์รถจักรยานยนต์ไฟ้าให้กับบุคลากรและนิสิตนักศึกษา ตามรายละเอียดที่แนบ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
Read More...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญสมัครหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2 กำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2562 ดังรายละเอียดหลักสูตรทีแนบมาพร้อมนี้ อบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2
Read More...

ข้อบังคับสถาบัน(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
Read More...

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานประกวด รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.scisoc.or.th เอกสารแนบ วัตกรรมแห่งประเทศไทย    
Read More...

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 22 เมษายน  2562  ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์
Read More...

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฎิบัติงานขององค์กรเพื่อสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร” ปีงบประมาณ 2562  รุ่นที่ 8 ในวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล     
Read More...
IMAGE

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนสนับสนุนวิชาการ
Read More...

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ดำเนินการคัดเลือกวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560   เอกสารแนบท้าย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา 709 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป  ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลาทำการตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-800 ต่อ 7121 และเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-8505
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 2 อัตรา อัตรา 677 และ อัตรา 770 ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา อัตรา 691  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อยื่นใบสมัครด้วตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป ...
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านสัตวศาสตร์ 3 อัตรา - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 อัตรา
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านโภชนาศาสตร์ทางน้ำ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั่งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2329-8000 ต่อ 7123 และ 0-2329-8505 ดาวน์โหลดเอกสาร(PDF): คลิ๊กดาวน์โหลดไฟล์  
Read More...

ข่าวรับสมัครงาน  
Read More...

ข่าวกิจกรรม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif animation การใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธีและการช่วยเหลือ

ผู้โดยสารขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

ติดต่อรับฟรี ! ที่ห้องงานเอกสารการพิมพ์ (C104)

อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

ผลิตโดย คุณทศพล เปลี่ยนประเสริฐ

 
 
 
 
 
 
 
 
UA-101020511-1