Logo Final KMITL Open House Fam Fest 2021
Monopoly Logo-01

การประชุมด้านการจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา (Module)

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรและสาขาวิชา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดําเนินการรับ สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อัตลักษณ์ สจล.

ซื่อสัตย์ ไฝ่รู้ สู้งาน