ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


บริการโดยรถทันตกรรมเคลื่อนที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ซึ่งจะมาให้บริการในวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-15.00 น .ณ.คลินิกเวชกรรม สจล. ท่านมีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กรุณาแจ้ง คลินิกเวชกรรม สจล. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562  อ่านรายละเอียดเพิ่ม คลินิกเวชกรรม สจล.  
Read More...

น้องนักศึกษาระดับชั้นปี 3-4 และปริญญาโท-เอก สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถสมัครได้ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.iaeste.kmutnb.ac.th/
Read More...

Saga University, ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Exchange Students 1 เทอม (Spring 2020) – 1 ปี (Spring 2020- Fall 2020) จำนวน 3 โครงการ อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/space.html
Read More...

คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ขอแจ้งรายละเอียดประกาศการจัดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (English Exit Exam) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตามรายละเอียดเอกสารแนบพร้อมหนังสือฉบับนี้ เพื่อให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา (รหัสนักศึกษาก่อนรหัส 60) ทราบ...
Read More...

วันที่ 16 กันยายน 2562 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 76 คน จากโรงเรียนปิยะจิตวิทยา เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ชีวิตพืชและสัตว์ ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ทวีกิจการ รองคณบดี และ ดร.พจนา สีขาว ผู้ช่วยคณบดี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยอาจารย์ดุสิต...
Read More...

สกสว. ประกาศขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามแผนงานปี 64 ได้เปิดให้เสนอโครงการในระบบ TIRAs ภายในวันที่ 10 กันยายน 62 เพื่อสถาบันฯ จะดำเนินการสรุปและพิจารณากลั่นกรอง   ขอให้บุคลากรผู้สนใจส่งแผนงานดำเนินการตามวันและเวลาดังกล่าว ซึ่งอาจจะมีการขยายเวลาเพิ่มเติมเนื่องจากระบบยังไม่สามารทำงานได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย...
Read More...

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-22 กย.62 ณ.อิมแพคเมืองทอง  นนทบุรี โดยจัดการประกวด สวนผักคนเมือง ตอน “ปลุกผัก ปลูกเมือง” การรับสมัคร           1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.doae.go.th /scan QR Code หรือขอใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร...
Read More...

สำนักงานยุวกาชาด ได้จัดโครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงดำรงตำแหน่งองค์ราชูปถักภก สภากาชาดไทย ซึ่งกำหนดขึ้นในวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2562  (เปิดรับสมัคร 25 กันยายน – 9 ตุลาคม 2562 นี้) แสดงความเป็นกุลบุตรและกุลธิดาของคุณได้ที่ https://thaircy.redcross.or.th
Read More...
IMAGE

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนสนับสนุนวิชาการ
Read More...

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ดำเนินการคัดเลือกวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560   เอกสารแนบท้าย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา 709 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป  ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลาทำการตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-800 ต่อ 7121 และเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-8505
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 2 อัตรา อัตรา 677 และ อัตรา 770 ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา อัตรา 691  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อยื่นใบสมัครด้วตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป ...
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านสัตวศาสตร์ 3 อัตรา - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 อัตรา
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านโภชนาศาสตร์ทางน้ำ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั่งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2329-8000 ต่อ 7123 และ 0-2329-8505 ดาวน์โหลดเอกสาร(PDF): คลิ๊กดาวน์โหลดไฟล์  
Read More...

ข่าวรับสมัครงาน  
Read More...

ข่าวกิจกรรม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif animation การใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธีและการช่วยเหลือ

ผู้โดยสารขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

ติดต่อรับฟรี ! ที่ห้องงานเอกสารการพิมพ์ (C104)

อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

ผลิตโดย คุณทศพล เปลี่ยนประเสริฐ

 
 
 
 
 
 
 
 
UA-101020511-1