ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


แจ้งสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ สจล. ประจำปีการศึกษา 2561 ทราบนะคะ..... งานกยศ. ขอแจ้งเลื่อนกิจกรรมของผู้กู้ยืมรายใหม่ ดังนี้ 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมเงิน (จากเดิมกำหนดไว้ ว่าประกาศวันที่ 21 กันยายน 2561) 2. กิจกรรมปฐมนิเทศและยืนยันสิทธิ์ผู้กู้ยืมรายใหม่ (จากเดิมกำหนดไว้วันที่ 3 ตุลาคม 2561) 3. กิจกรรมประชุมชี้แจงและทำสัญญากู้ยืม รายใหม่สจล....
Read More...

งานสหกิจศึกษาและฝึกงานนักศึกษาได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่หลักสูตรสหกิจนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 60 ทั้งนี้งานสหกิจศึกษาได้ดำเนินการสรุปผลการจัดอบรมและข้อมูลนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมเพื่อแจ้งส่วนงานวิชาการเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป...
Read More...

ประชาสัมพันธ์โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 37  ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์   >>>รายละเอียดดังแนบ
Read More...

โครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์ ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยงานที่รับผิดชอบ - มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  หลักการและเหตุผล ปัจจุบันสังคมไทยได้พัฒนาไปในด้านต่างๆ มากมาย...
Read More...

●   โครงการฯ จะเริ่มเปิดรับสมัครเยาวชนในระดับมหาวิทยาลัย ทีมละ 2 – 8 คน ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมแผนในการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมไทยแบบชาญฉลาด ผ่านทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ตั้งแต่วันนี้ – 17 กันยายน 2561 ●   ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจะได้รับทุนในการดำเนินโครงการสูงสุด 50,000 บาท...
Read More...

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.reg.kmitl.ac.th ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 ถึง15 พฤศจิกายน 2561ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้   รายละเอียดแนบท้าย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2...
Read More...

              สำนักหอสมุดกลาง ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม Training course   การใช้บริการห้องสมุด  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมสนับสนุนการวิจัย ซึ่งมีหลายหลักสูตร สำหรับผู้ใช้บริการทุกประเภท อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทุกท่านสามารถเข้าศึกษาหลักสูตรและเลือกลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมให้ตรงตามความต้องการ ได้ที่ เว็บไซต์ ตาม link นี้     ...
Read More...
IMAGE

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนสนับสนุนวิชาการ
Read More...

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ดำเนินการคัดเลือกวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560   เอกสารแนบท้าย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา 709 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป  ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลาทำการตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-800 ต่อ 7121 และเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-8505
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 2 อัตรา อัตรา 677 และ อัตรา 770 ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา อัตรา 691  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อยื่นใบสมัครด้วตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป ...
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านสัตวศาสตร์ 3 อัตรา - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 อัตรา
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านโภชนาศาสตร์ทางน้ำ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั่งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2329-8000 ต่อ 7123 และ 0-2329-8505 ดาวน์โหลดเอกสาร(PDF): คลิ๊กดาวน์โหลดไฟล์  
Read More...

ข่าวรับสมัครงาน  
Read More...

ข่าวกิจกรรม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif animation การใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธีและการช่วยเหลือ

ผู้โดยสารขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

ติดต่อรับฟรี ! ที่ห้องงานเอกสารการพิมพ์ (C104)

อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

ผลิตโดย คุณทศพล เปลี่ยนประเสริฐ

 
 
 
 
 
 
 
 
UA-101020511-1