ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประปี  2561 วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก และมีทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต จึงเชิญชวนให้ นิสิต นักศึกษา เสนอผลงานการประกวดสื่อด้านการป้องกันและปรามปรามทุจริต รายละเอียดแนบ โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประปี  2561
Read More...
IMAGE

รายละเอียดเพิ่มเติม http://mult.chandra.ac.th/cw/ge/images/pics/front.png
Read More...
IMAGE

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี  2561 รวม 5 หลักสูตร รายละเอียดเพิ่มเติม http://training.gistda.or.th/  
Read More...
IMAGE

บริษัท เวิร์ลควอนท์รีเสิร์ช(ประเทศไทย)จำกัด มีความประสงค์ที่จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาในด้าน Data Science และการสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ประยุกค์กับข้อมูลตลาดการเงิน งานจัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 16.00 - 18.00 น.
Read More...

งานกองทุน กยศ. และ กอร. สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่งประกาศคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กอร.) ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดแนบท้าย การพิจารณาการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
Read More...
IMAGE

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนสนับสนุนวิชาการ
Read More...

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ดำเนินการคัดเลือกวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560   เอกสารแนบท้าย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา 709 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป  ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลาทำการตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-800 ต่อ 7121 และเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-8505
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 2 อัตรา อัตรา 677 และ อัตรา 770 ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา อัตรา 691  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อยื่นใบสมัครด้วตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป ...
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านสัตวศาสตร์ 3 อัตรา - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 อัตรา
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านโภชนาศาสตร์ทางน้ำ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั่งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2329-8000 ต่อ 7123 และ 0-2329-8505 ดาวน์โหลดเอกสาร(PDF): คลิ๊กดาวน์โหลดไฟล์  
Read More...

ข่าวรับสมัครงาน  
Read More...

ข่าวกิจกรรม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif animation การใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธีและการช่วยเหลือ

ผู้โดยสารขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

ติดต่อรับฟรี ! ที่ห้องงานเอกสารการพิมพ์ (C104)

อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

ผลิตโดย คุณทศพล เปลี่ยนประเสริฐ

 
 
 
 
 
 
 
 
UA-101020511-1