ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีกำหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่75 (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 17 สิงหาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://lang.human.ku.ac.th/
Read More...

ด้วยองค์กร Sustainable Ocean Alliance (SOA) และ The Arctic University of Norway ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Our Ocean Youth Leadership Summit ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "Co-creating the Sustainable Blue Economy" ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2562 ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี...
Read More...

ด้วยด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (MEES)  ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  (ATCI)   จัดโครงการ  X Campus Ads Ides Contest 2019 หนึ่งในกิจกรรมภายใต้  Digital Technology Demand Generation  จัดการประกวดการแข่งขันแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตคลิปวิดีโอเพื่อโฆษณา จากบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ...
Read More...

ด้วยสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 701 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ขั้นตอน...
Read More...

 ด้วยองค์การคลังสินค้า  กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดโครงการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง ตรา อคส. จึงขอประชาสัมพันธ์นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด ภายในวันที่ 15 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2562 และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pwo.co.th
Read More...

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์สถาบันฯ ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท "Green Summer Volunteer Campaign 2019" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม 2562 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทางสัมคมและเศรษฐกิจในถิ่นทุรกันดารผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ สถาบันฯ...
Read More...

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สอภท. ได้ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ แห่งแรกของไทย “SPACE INSPIRIUM” ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรี โดยเข้าชมได้ทุกวันอังคาร-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ความละเอียดดังเอกสารที่แนบ แหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ
Read More...

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับการจัดสรรทุนเป็นจำนวน 15 ทุน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ที่มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบ และสนใจทุนประเภทสนับสนุนนักกิจกรรมนักศึกษา ให้ยื่นใบสมัครที่งานกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เอกสารแนบพร้อมใบสมัคร ทุน ประเภทสนับสนุนนักกิจกรรมนักศึกษา
Read More...
IMAGE

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนสนับสนุนวิชาการ
Read More...

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ดำเนินการคัดเลือกวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560   เอกสารแนบท้าย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา 709 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป  ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลาทำการตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-800 ต่อ 7121 และเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-8505
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 2 อัตรา อัตรา 677 และ อัตรา 770 ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา อัตรา 691  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อยื่นใบสมัครด้วตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป ...
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านสัตวศาสตร์ 3 อัตรา - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 อัตรา
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านโภชนาศาสตร์ทางน้ำ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั่งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2329-8000 ต่อ 7123 และ 0-2329-8505 ดาวน์โหลดเอกสาร(PDF): คลิ๊กดาวน์โหลดไฟล์  
Read More...

ข่าวรับสมัครงาน  
Read More...

ข่าวกิจกรรม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif animation การใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธีและการช่วยเหลือ

ผู้โดยสารขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

ติดต่อรับฟรี ! ที่ห้องงานเอกสารการพิมพ์ (C104)

อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

ผลิตโดย คุณทศพล เปลี่ยนประเสริฐ

 
 
 
 
 
 
 
 
UA-101020511-1