ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาตร์ ศึกษาและจัดทำข้อเสนอโครงการฯ และส่งเอกสารโครงการให้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  เอกสารแนบ : โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม...
Read More...

คณะวิทยาศาตร์จะจัดนิทรรศการวันวิทยาศาตร์ ประจำปี 2560 ในหัวข้อเรื่อง "ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์ไทย ในวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2560  รายละเอียดเพิ่มเติม : ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการ งานวิจัยโดดเด่น แสดงในงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
Read More...

หลักสูตรอุตสาหกรรม 4.0: มิติใหม่ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต(Industry 4.0: a New Dimension for the Next Gen. Industry: ID4)  ขั้นตอนการรับสมัคร เปิดรับสมัครถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ระยะเวลาของหลักสูตร ฝึกอบรมในประเทศ จำนวน 1 วัน ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 25 - 28 กันยายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/greenict/id42017-1  ...
Read More...

สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม (INSDA) ผู้พัฒนาระบบ "คลัง 4.0 " กระทรวงการคลัง ได้จัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค Industry 4.0 สามารถดาวโหลดเอกสารและอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.insda-org.com/home/#about
Read More...

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 39 เรื่อง "Better Life Expectancy Through Education Research and Innovation" ในวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 9.00 - 17.30 น.  อ่านรายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asaihl.up.ac.th/Default.aspx
Read More...

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จัดโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและลงทุนปี 2560 สามารถเข้าร่วมโครงการผ่าน เว็บไซต์ กบข.www.gpf.or.th โดยจะเปิดรับสมัครรุ่นที่ 4 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 (100 คน/รุ่น) รายละเอียดแนบท้าย : โครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุนปี 2560
Read More...

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกำหนดจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน" ตามรายละเอียดแนบท้าย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
Read More...

ด้วยวิทยาลัยดุสิตธานีในนามของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ได้จัดโครงการอบรม "ไทยแลนด์ ๔.๐:WIL อย่างไรให้ถูกใจนัก Startup" ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องศรีนครินทร์ฮอลล์ โรงแรมดุสิตปริ้นเซสศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร  รายละเอียดแนบท้าย : โครงการอบรม "ไทยแลนด์ ๔.๐:WIL อย่างไรให้ถูกใจนัก Startup"                                :...
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา 709 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป  ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลาทำการตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-800 ต่อ 7121 และเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-8505
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 2 อัตรา อัตรา 677 และ อัตรา 770 ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา อัตรา 691  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อยื่นใบสมัครด้วตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป ...
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านสัตวศาสตร์ 3 อัตรา - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 อัตรา
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านโภชนาศาสตร์ทางน้ำ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั่งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2329-8000 ต่อ 7123 และ 0-2329-8505 ดาวน์โหลดเอกสาร(PDF): คลิ๊กดาวน์โหลดไฟล์  
Read More...

ข่าวรับสมัครงาน  
Read More...

ข่าวกิจกรรม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif animation การใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธีและการช่วยเหลือ

ผู้โดยสารขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

ติดต่อรับฟรี ! ที่ห้องงานเอกสารการพิมพ์ (C104)

อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

ผลิตโดย คุณทศพล เปลี่ยนประเสริฐ

 
 
 
 
 
 
 
 
UA-101020511-1