ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


Mr.Tomasz Drybala นักวิ่งมาราธอน นักเขียนและนักพูด สร้างแรงบันดาลใจเชื้อสายโปรแลนด์-อังกฤษ ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 10.00 น รายละเอียด  บรรยายพิเศษ Mr.Tomasz Drybala
Read More...

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงาน 13th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT 2020) ในวันที่ 2-4 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ในการนี้สมาคมแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญนักศึกษาเข้าร่วมสมัครกิจกรรมโครงการได้ที่ www.APACT2020.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2563 
Read More...

ด้วยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย และมูลนิธิทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมมือกันดำเนินการโครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ "Ajinomoto Scholarship for ASEAN+ONE International Students" ระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในสาขาวิชาเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)...
Read More...

 รับนักศึกษาชายหรือหญิง  ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป จำนวนรวม 4 คน เพื่อไปศึกษาวิจัยและปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการต่างๆ ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2563  รายละเอียดสาขาที่รับตามเอกสารแนบ สถาบันฯ จึงขอให้คณะฯ พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาให้ตรงตามคุณสมบัติ และจัดส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามกำหนด ดังต่อไปนี้ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ...
Read More...

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดรับสมัครทุน Franco-Thai Scholarship Program ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยเป็นทุนสำหรับนักศึกษาไทยที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาใดก็ได้ในสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส เปิดรับสมัครออนไลน์จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563...
Read More...

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)  จำกัด มีความประสงค์ขอรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2563  รายละเอียดตามที่เอกสารแนบ รับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2563  
Read More...

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ตามประกาศสถาบัน จำนวน 7 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม พนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
Read More...

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญส่งโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2563 (Student Project Challenge 2020)  และขอเชิญบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย จำนวนไม่เกิน 10 ท่าน  ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
Read More...
IMAGE

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนสนับสนุนวิชาการ
Read More...

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ดำเนินการคัดเลือกวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560   เอกสารแนบท้าย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา 709 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป  ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลาทำการตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-800 ต่อ 7121 และเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-8505
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 2 อัตรา อัตรา 677 และ อัตรา 770 ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา อัตรา 691  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อยื่นใบสมัครด้วตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป ...
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านสัตวศาสตร์ 3 อัตรา - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 อัตรา
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านโภชนาศาสตร์ทางน้ำ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั่งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2329-8000 ต่อ 7123 และ 0-2329-8505 ดาวน์โหลดเอกสาร(PDF): คลิ๊กดาวน์โหลดไฟล์  
Read More...

ข่าวรับสมัครงาน  
Read More...

ข่าวกิจกรรม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif animation การใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธีและการช่วยเหลือ

ผู้โดยสารขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

ติดต่อรับฟรี ! ที่ห้องงานเอกสารการพิมพ์ (C104)

อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

ผลิตโดย คุณทศพล เปลี่ยนประเสริฐ

 
 
 
 
 
 
 
 
UA-101020511-1