ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


      ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเปลี่ยนแปลง กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทุกหลักสูตร  ดังรายละเอียดแนบท้าย   ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์ 2-63
Read More...

บ.ควิก แอนด์ เซฟ ซิสเต็มส์ จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานในจำนวน 3 อัตราในตำแหน่ง “Sales Executive”เพื่อเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และศิษย์เก่าสถาบันที่มีความสนใจในการสมัครงาน        เอกสารแนบ  :  บ.ควิก แอนด์ เซฟ ซิสเต็มส์ จำกัด
Read More...

                 ด้วยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บ.นานมี จำกัด)   มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 20 ทุนๆ ละ 8,000 บาท  รวมเป็นเงิน 160,000 บาท ให้แก่นิสิต นักศึกษาระดับ ป.ตรี    ที่มีผลการเรียนดี   มีจริยธรรม   และขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา       ในการนี้ สนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์...
Read More...

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) เปิดโปรแกรมออนไลน์ฟรีสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาภาษาและวัฒนธรรมอันงดงามของชาวอินโดนีเซียFun Bahasa Indonesia and Cultural Course (FBICC) ระยะเวลาโครงการ13 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 23ธันวาคม 2563  ซึ่งจะต้องมีการประชุมประจำสัปดาห์ (ทุกวันพุธ) เวลา16.00 (GMT + 7) โดยแต่ละครั้งใช้เวลาประชุม 100 นาที...
Read More...

ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ  สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย จัดทำโครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ (Junior Research Fellowship Program) ขึ้น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการระดับสูงระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส โครงการทุนนี้เปิดโอกาสให้นักวิจัยชาวไทยรุ่นเยาว์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (Post-doc)...
Read More...

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำหนดเปิด รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศกึ ษาที่ ๒ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดแนบท้าย   รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
Read More...

มหาวิทยาลัย MBZUAI เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขา Computer Vision และ Machine Learning ประจำปีการศึกษา 2564 (2021) โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://mbzuai.ac.ae/register ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 
Read More...
IMAGE

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนสนับสนุนวิชาการ
Read More...

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ดำเนินการคัดเลือกวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560   เอกสารแนบท้าย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา 709 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป  ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลาทำการตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-800 ต่อ 7121 และเบอร์โทรศัพท์ 0-2329-8505
Read More...

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 2 อัตรา อัตรา 677 และ อัตรา 770 ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา อัตรา 691  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อยื่นใบสมัครด้วตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป ...
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านสัตวศาสตร์ 3 อัตรา - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 อัตรา
Read More...

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านโภชนาศาสตร์ทางน้ำ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั่งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2329-8000 ต่อ 7123 และ 0-2329-8505 ดาวน์โหลดเอกสาร(PDF): คลิ๊กดาวน์โหลดไฟล์  
Read More...

ข่าวรับสมัครงาน  
Read More...

ข่าวกิจกรรม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif animation การใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธีและการช่วยเหลือ

ผู้โดยสารขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

ติดต่อรับฟรี ! ที่ห้องงานเอกสารการพิมพ์ (C104)

อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

ผลิตโดย คุณทศพล เปลี่ยนประเสริฐ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UA-101020511-1