อาคารรวงผึ้งเจ้าพระยาสุรวงษไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) เจ้าคุณทหารดอกบุนนาค Mesua ferrea Linn

About us.ChaoKhunAdministrator.Officer AGRI.Depramant AGRI.Coure.Agent Information.Student Information.
ยังไม่พร้อมใช้งาน

คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ l คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร


ประธานกรรมการ
รศ.ศักดิ์ชัย ชูโชติ
Assoc.Prof.Sakchai Choochote
kcsakcha@kmitl.ac.th

[ประวัติ]กรรมการ
รศ.จำรูญ เล้าสินวัฒนา

Assoc.Prof.Chamroon Laosinwattana
klchamro@kmitl.ac.th

 
[ประวัติ]


กรรมการ
รศ.ศรีสกุล วรจันทรา

Assoc.Prof.Srisakul Vorachantra
kvsrisak@kmitl.ac.th

[ประวัติ]


กรรมการ
ผศ.พีรชัย กุลชัย
Asst.Prof.Peerachai Kullachai
kkpeerac@kmitl.ac.th

[ประวัติ]


กรรมการ
ผศ.ดร.ธำรงค์ เมฆโหรา

Asst.Prof.Dr.Thamrong  Mekhora
kmthamekho@kmitl.ac.th

[ประวัติ]


กรรมการ
ผศ.ดร.อำมร อินทร์สังข์

Asst.Prof.Dr.Ammorn Insung
kiammorn@kmitl.ac.th

[ประวัติ]กรรมการ
รศ.ดร.กานต์ สุขสุแพทย์์

Assoc.Prof.Dr.Kan Suksupath
kssuchee@kmitl.ac.th

ประวัติ]
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
ดร.อารมย์ ศรีพิจิตต์
Dr.Arom Sripichitt
ksarom@kmitl.ac.th

[ประวัติ]


กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ศรุตโยภาส

Asst.Prof.Dr.Teerawat Sarutayophat
kkteeraw@kmitl.ac.th

[ประวัติ]


กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
รศ.ดร.อภิศักดิ์ โพธิ์ปั้น
Assoc.Prof.Dr.Apisak Popan
kpapisak@kmitl.ac.th

[ประวัติ]


กรรมการและเลขานุการ
ผศ.สุขุมาภรณ์ ขันธ์ศรี

Asst.Prof.Sukhumaporn Khansri
kksukhum@kmitl.ac.th

[ประวัติ]


ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสำเนา ภัทรรัตนนันท์

Sumnao Pattararatnant
kpsumnao@kmitl.ac.th

[ประวัติ]
 
 
  Wednesday 26/12/12
Tel : 02-329-8504, 02-329-8507    Fax : 02-329-8507
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
webmaster : agcomp[at]kmitl.ac.th
| http://www.agri.kmitl.ac.th
Search. Check mail. ตรวจสอบ ตารางเรียน/สอบ ผลการเรียน