ติดต่อเรา

 

ติดต่อประสานงาน

งานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 36

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์ติดต่อ

นายภูวนาท ทิพวรรณ

ประธานโครงการ

099-2172336

นายเทพสกล แข็งแรง

นายกสโมสรนักศึกษา

097-0132856

นายวิชยุตม์ ปรีชา

รองประธานโครงการ

085-7875933

นางสาวยุพาวรรณ ใจเร็ว

เลขานุการโครงการ

090-1145430

นางสาวกาญจนา สมบูรณ์ธรรม

ฝ่ายจัดประกวดดาวเดือน 4 จอบ

095-9597305

นางสาวอภิชญา บุญสม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

099-2310096

นางสาววิมลสิริ นิลเจียระนัย

ฝ่ายติดตามและประมวลผล

098-8386197

นางสาวพีรพร เผือกอ่วม

ฝ่ายลงทะเบียน

085-3313874

นายสุพัฒชัย ประชุมของ

ฝ่ายดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรม

086-0815752

นางสาวศศิภา กันยาสาย

ฝ่ายสวัสดิการ

064-2560403

นางสาวสุชัญญา เชื้อโตหลวง

อาคารสถานที่

081-9259044

นางสาวนภัสสรรณ รักพงษ์

ฝ่ายยานพาหนะ

089-0819061

นางสาวสุภาวดี อินต๊พันธ์

ฝ่ายพิธีการและต้อนรับ

091-1790272

นายธีระวัฒน์ เย็นสูงเนิน

ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและวิทยุสื่อสาร

098-8723797

นายพงศธร วงษ์เลิศ

ฝ่ายกีฬาสากล

092-0974633

นายปิยณัฐ นันตะเคน

ฝ่ายกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

094-4270398

นางสาวณัฏฐณิชา ทองสุกใส

ฝ่ายกีฬาทักษะทางการเกษตร

062-2027420

นางสาววิลาวัณย์ ศรีใส

ฝ่ายผู้ประสานงานทั่วไป

091-7379587

นางสาวเบญญาภา สุรเวช

ฝ่ายผู้ประสานงานทั่วไป

091-5631343

นางสาวบุษกร เหมบุตร

ฝ่ายผู้ประสานงานทั่วไป

096-8800550

นางสาวศุภิสรา สังข์ทอง

ฝ่ายผู้ประสานงานทั่วไป

099-1479223

นางสาวศิริกาญจนา ยิ่งกำแหง

ฝ่ายผู้ประสานงานทั่วไป

083-0872520

นางสาวลัดดาวัลย์ วุฒิสาร

ฝ่ายผู้ประสานงานทั่วไป

093-9461303

 


Print   Email