ประวัติถ้วยพระราชทาน

ในงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลคะแนนรวมของการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร ถือได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นและสร้างความปลาบปลื้มปิติยินดีแก่ผู้เข้าร่วมทุกคน และการแข่งขันในปีต่อ ๆ มามีสถาบันที่เข้าร่วมได้รับรางวัลคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร ครองถ้วยพระราชทานต่อกันมา ตามลำดับ ดังนี้

พ.ศ. 2546

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พ.ศ. 2547

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2548

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2549

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2550

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2551

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พ.ศ. 2552

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การที่ “งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ” ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นที่แจ้งนั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และยังสร้างความปลื้มปิติยินดีแก่เราชาวเกษตร ขอให้เรายึดถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญ ให้ทุกคนมุ่งที่จะพัฒนาทักษะทางด้านการเกษตร ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นสืบไป


Print   Email