ประวัติงานประเพณี 4 จอบ

งานประเพณี 4 จอบ ได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2526 มีสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตร 4 สถาบันคือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เชื่อมความสามัคคี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร รวมไปถึงการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แต่ละสถาบันที่ตั้งอยู่ให้แก่เพื่อนต่างสถาบัน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการเกษตรที่ยั่งยืน อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบูรณาการ จึงเป็นที่มาของงาน “กีฬา 4 จอบ” ซึ่งสถาบันแรกที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ คือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีการสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพเรื่อยมา

รูปแบบของกิจกรรมเป็นการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาทักษะทางการเกษตร และกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสร้างความสนุกสนานหลากหลายรูปแบบ ต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบเพื่อความเหมาะสมโดยการลดกีฬาบางประเภทลง และได้มีการเพิ่มกีฬาทักษะทางการเกษตรให้มากขึ้นแทน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการจัดกีฬาทักษะทางการเกษตรอาทิเช่น การแข่งขันจัดดอกไม้ การแข่งขันขยายพันธุ์พืช ติดตา – ต่อกิ่ง – ทาบกิ่ง การแข่งขันวินิจฉัยโรคพืช การแข่งขันรีดเต้านมเทียม การแข่งการตอนสุกร การแข่งขันทักษะการคล้องโคและล้มโค การจัดประกวดตู้ เป็นต้น ซึ่งเป็นการนำเอาความรู้ทางด้านการเกษตรที่ได้ศึกษามาปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังมีการเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานในสถาบันที่เป็นเจ้าภาพ ซึ่งนอกจากจะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่เพื่อนพ้องทางการเกษตรด้วยกันเองเท่านั้น ยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ไปยังสังคมอีกด้วย ดังนั้นต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก “กีฬา 4 จอบ” เป็น “ประเพณี 4 จอบ” เนื่องจากไม่เน้นการแข่งขันกีฬาเพื่อการแพ้ หรือชนะ ความหมายของคำว่า “4 จอบ” ในครั้งแรกนั้นหมายถึง คณะเกษตร 4 สถาบันที่ร่วมกันก่อตั้ง แต่ต่อมาได้มีการประชุมตกลงให้คำว่า 4 จอบ นั้นหมายถึง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพื่อจะได้หมายรวมถึงการจัดงานร่วมกันของนิสิตนักศึกษาจากสถาบันเกษตรทั่วประเทศไทยอย่างแท้จริง ซึ่งต่อมาสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตรได้มาเข้าร่วมการจัดกิจกรรม งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีภาคีรวมแล้ว 12 สถาบัน งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ได้กำหนดให้จัดงานขึ้นทุกปี โดยมีลำดับการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงการจัด “ งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ” ดังนี้

 ครั้งที่ 1 ปี 2526 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ มีสถาบันเข้าร่วม 4 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ครั้งที่ 11 ปี 2536
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพ ได้รับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเข้าร่วมงาน รวมเป็น 6 สถาบัน


ครั้งที่ 17 ปี 2542
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ ได้รับมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมงานรวมเป็น 7 สถาบัน


ครั้งที่ 18 ปี 2543
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ ได้รับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมงาน รวมเป็น 9 สถาบัน


ครั้งที่ 21 ปี 2546
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทักษะเกษตร และได้เปลี่ยนชื่อจาก “งานประเพณี 4 จอบ” เป็น “งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ” และรับมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมงาน รวมเป็น 10 สถาบัน


ครั้งที่ 23 ปี 2548
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพ ได้รับมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมงาน รวมเป็น 11 สถาบัน


ครั้งที่ 29 ปี 2554
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพ ได้รับมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมงาน รวมเป็น 12 สถาบัน


เจ้าภาพการจัดงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ

ครั้งที่

ระหว่างวันที่

สถาบัน

1

4 – 7 พฤศจิกายน 2526

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

5 – 9 ธันวาคม 2527

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3

19 – 22 พฤศจิกายน 2528

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4

4 – 8 ธันวาคม 2529

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5

9 – 14 ธันวาคม 2530

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6

2 – 5 ธันวาคม 2531

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7

3 – 6 ธันวาคม 2532

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8

5 – 9 ธันวาคม 2533

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

9

5 – 9 ธันวาคม 2534

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10

5 – 9 ธันวาคม 2535

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11

3 – 11 ธันวาคม 2536

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12

5 – 9 ธันวาคม 2537

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

13

4 – 7 ธันวาคม 2538

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14

6 – 9 ธันวาคม 2539

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

15

1 – 5 ธันวาคม 2540

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

16

4 – 9 ธันวาคม 2541

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17

5 – 9 ธันวาคม 2542

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18

3 – 9 ธันวาคม 2543

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

19

2 – 8 ธันวาคม 2544

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20

24 – 26 ตุลาคม 2545

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

21

28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2546

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

22

29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2547

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

23

28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2548

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

24

27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2549

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25

3 – 7 ธันวาคม 2550

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26

5 – 10 ธันวาคม 2551

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

27

6 – 12 ธันวาคม 2552

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

28

21 – 26 ตุลาคม 2553

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

29

5 – 9 ธันวาคม 2554

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

30

2 – 8 ธันวาคม 2555

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

31

1 – 7 ธันวาคม 2556

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

32

22 – 28 ธันวาคม 2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

33

21 – 27 ธันวาคม 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

34

22 – 27 ธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

35

5 - 10 มกราคม 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

36

22 - 26 ธันวาคม 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


Print   Email